پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

چهل و یکمین (41) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (25/10/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهل و یکمین (41) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 25/10/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 59444/1400 مورخ 4/10/1400 شهرداری (به شماره 2250/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم امکان عملیاتی شدن و هزینه کرد ردیف بودجه پروژه خرید وسائط نقلیه و تجهیزات سازمان حمل و نقل بار و مسافر و همچنین ردیف بودجه عملیات تکمیل و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی منطقه چهار (به دلیل هزینه کرد از طریق مرکز و سازمانهای مربوطه) و اعلام نیاز و لزوم تکمیل پروژه های زمین های ورزشی روباز و لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح منطقه، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابه جایی اعتبار و ردیف های بودجه شماره 4070101 (با عنوان پروژه خرید وسائط نقلیه و تجهیزات سازمان حمل و نقل بار و مسافر) و شماره 3020101 (با عنوان پروژه تکمیل و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی) جمعاً به مبلغ نه میلیارد ريال و انتقال اعتبار مورد نیاز به ترتیب به ردیف بودجه شماره 6050107 (با عنوان پروژه احداث و تجهیز سالن ورزشی و زمین های ورزشی روباز) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی و ردیف بودجه شماره 4020103 (با عنوان پروژه لکه گیری و ترمیم ترانشه) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه چهار و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
2-نامه شماره 61105/1400 مورخ 11/10/1400 شهرداری (به شماره 2340/1400 مورخ 14/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم امکان عملیاتی شدن قسمتی از پروژه های تعریف شده در سرفصل مأموریت حمل و نقل و ترافیک بودجه عمرانی سال 1400 منطقه دو (به دلیل عدم وجود طرح مناسب و فرصت اندک تا پایان سال) و اعلام نیاز و لزوم اجرای عملیات ادامه و احداث خیابان پیرپیران، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجایی اعتبار ردیف های بودجه شماره 4080125 (با عنوان پروژه اصلاح و ساماندهی خیابان سعیدفر) شماره 4080126 (با عنوان پروژه ساماندهی خیابان پاینده) شماره 4080116 ( با عنوان پروژه احداث ادامه خیابان میرداماد) و شماره 4080401 (باعنوان پروژه پل خیابان معرفت و خرم) جمعاً به مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ريال و انتقال اعتبار مورد نیاز به ردیف بودجه شماره 4080141 (با عنوان پروژه ادامه احداث خیابان پیرپیران) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه دو و همچنین تأمین مابقی اعتبار مورد نیاز به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ريال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 62526/1400 مورخ 18/10/1400 شهرداری (به شماره 2393/1400 مورخ 20/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته به منظور مناسب سازی محل فعلی واحدهای شهرسازی، دبیرخانه و نقشه برداری ساختمان منطقه یک و ارتقای سطح ایمنی پرسنل و نگهداری و سرویس تأسیسات ساختمان مذکور، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 5030101 (با عنوان پروژه ساختمان شهرداری مناطق) به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ريال از مأموریت خدمات مدیریت اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه یک و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 59430/1400 مورخ 4/10/1400 شهرداری (به شماره 2249/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و اهمیت و لزوم توجه ویژه و به روزرسانی نحوه محاسبه و همچنین اخذ هزینه های تمام شده بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری در جهت حمل زباله شهروندان از سطح شهر و نظر به عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور سال 99 (براساس مصوبه شماره 381/99 مورخ 22/3/99 شورای محترم اسلامی شهر) جدول اصلاحی نرخ بهای خدمات پیشنهادی حمل زباله جهت اجراء در سال 1401 مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای تأمین هزینه های جاری و تحقق منابع درآمدی مصوب و ارائه مطلوب خدمات شهری به شهروندان باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 60210/1400 مورخ 7/10/1400 شهرداری (به شماره 2300/1400 مورخ 7/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم اجرای عملیات عمرانی بهسازی و ساماندهی خیابان آبشار منطقه یک، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 4080117 (با عنوان پروژه خیابان آبشار) به مبلغ سی میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه یک و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مصوبه شماره 2119/1400 مورخ 21/9/1400 کان لم یکن تلقی می گردد.
6-نامه شماره 59471/1400 مورخ 4/10/1400 شهرداری (به شماره 2251/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اتمام اعتبار برخی از ردیف های بودجه و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت ادامه پروژه های سطح منطقه سه تا پایان سال جاری و لزوم جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات به شهروندان، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه ها به شرح ذیل و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه های قید شده جمعاً به مبلغ 000/000/650/77 ريال از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه سه و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

لیست پروژه های فاقد اعتبار منطقه سه در سال 1400

ردیف

کد بودجه

پروژه

اعتبار مورد نیازـ ريال

1

1030202

طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار و آبنما

000/000/000/2

2

1030401

نکوسازی و مبلمان شهری

000/000/350/20

3

1030102

روشنایی معابر

000/000/000/3

4

2010101

احداث پارک محلی و توسعه و نگهداری فضای سبز

000/000/300/18

5

2010301

تکمیل و توسعه شبکه آبرسانی

000/000/500/4

6

2030101

جمع آوری و دفن زباله پسماند شهری

000/000/500/26

7

2070201

دفع آبهای سطحی و کانیوگذاری

000/000/000/3

 

 

 

 


7-نامه شماره 63434/1400 مورخ 21/10/1400 شهرداری (به شماره 2419/1400 مورخ 22/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته به منظور افزایش مسیر انتقال آب از محل پمپاژ پساب تا باغ بانوان و اعلام نیاز و لزوم تهیه حدود 2100 متر لوله پلی اتیلن 16 اتمسفر 10 بار به همراه یک دستگاه موتور پمپ جهت احداث شبکه انتقال پساب فاضلاب، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 2010302 (با عنوان پروژه احداث شبکه انتقال پساب فاضلاب) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه یک به مبلغ پانزده میلیارد ريال و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره و با معرفی آقایان مهندس ایوبی معاون محترم خدمات شهری و مهندس کتابی مدیر محترم منطقه یک بعنوان نمایندگان شهرداری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 63168/1400 مورخ 20/10/1400 شهرداری (به شماره 2406/1400 مورخ 21/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه مسجد کاظمیه با پلاک ثبتی 80 و 78/888/1664 قطعه 10 (3029674) واقع در خیابان منتظری جنوبی نسبت به احداث یک واحد تجاری به مساحت 09/70 مترمربع بدون اخذ مجوز اقدام و پس از طی مراحل قانونی میزان بدهی عوارضات ساختمانی پلاک ثبتی مذکور به مبلغ 001/719/52 ريال بابت عوارضات شهرسازی و مبلغ 000/484/10 ريال بابت عوارض آتش نشانی اعلام گردیده است. مطرح که پس از بحث و بررسی اعمال کاهش عوارض بطور کامل  باتوجه به درخواست هیأت امناء مسجد و نظر به مصوبه شماره 535 مورخ 28/2/87 شورای اسلامی شهر باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی  موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 46792/1400 مورخ 10/8/1400 شهرداری (به شماره 1679/1400 مورخ 10/8/1400 دبیرخانه شورا) پیرامون اصلاح ساختاری و بازسازی خانه فرهنگ فردوسی منطقه سه (ویلاشهر) به عنوان «خانه خلاقیت و رستوران بازی و آموزشگاه» و یا واگذاری مکان فوق جهت راه اندازی مرکز رشد و تعالی خانواده در محل خانه فرهنگ فردوسی با توجه به پیگیری و درخواست های مکرر امام جمعه محترم ویلاشهر حجت الاسلام محمدی مطرح که پس از بحث و بررسی با واگذاری مکان فوق جهت راه اندازی مرکز رشد و تعالی خانواده در محل خانه فرهنگ فردوسی به دفتر دفتر امام جمعه محترم ویلاشهر به صورت مشارکتی و یکساله و با نظارت شهرداری باستناد بند 4 و 5 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
10-نامه شماره 63379/1400 مورخ 21/10/1400 شهرداری (به شماره 2426/1400 مورخ 22/10/1400 دبیرخانه شورا) موضوع اجرای عملیات خط کشی ترافیکی و رنگ آمیزی جداول شهری سطح منطقه دو و همچنین افزایش و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 1030401 (با عنوان پروژه نکوسازی و مبلمان شهری) از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 منطقه دو شهرداری تا سقف مبلغ پنج میلیارد ريال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری و معرفی آقایان مهندس موسویان معاون محترم امور زیربنائی و حمل و نقل شهری و قنبری مدیر محترم منطقه دو بعنوان نمایندگان این شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
11-نامه شماره 63275/1400 مورخ 20/10/1400 شهرداری (به شماره 2403/1400 مورخ 20/10/1400 دبیرخانه شورا) موضوع دفترچه عوارض محلی اصلاحی بانضمام یک جلد دفترچه ارزش محاسباتی پیشنهادی شهرداری جهت اجراء در سال 1401 مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 26 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 16 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.