پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

چهل و دومین (42) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (27/10/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهل و دومین (42) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/10/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا برگزار گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 42:

*نامه شماره 62552/1400 مورخ 18/10/1400 شهرداری موضوع بهای خدمات دفن ضایعات شهرکهای صنعتی و کارگاهی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید نماینده مطلع شهرداری جهت پاره ای توضیحات در جلسه شورا حضور بهم رسانند.
*نامه شماره 55584/1400 مورخ 17/9/1400 شهرداری موضوع اخذ مجوز اختصاص و دریافت تسهیلات جهت تکمیل عملیات خرید تجهیزات مورد نیاز کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد مطرح که مقرر گردید در خصوص اینکه آیا شهرداری از نظر وام بدهکار است یا خیر میزان آن و سود وام درخواستی بررسی هایی صورت گیرد و گزارش را به این شورا ارسال نماید.
*سپس اعضای هیأت مدیره نظام پزشکیجناب آقایان دکتر صالحی ـ دکتر سبحانی ـ دکتر پزشکی و سرکار خانم اطهری با دعوت و هماهنگی قبلی در صحن علنی شورا حضور بهم رساندند و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر (پیرو بازدید میدانی از منطقه 5و با توجه به مذاکرات انجام شده) پیرامون احداث جاده سلامت (مسیر دوچرخه سواری، پیاده روی و ...) در حاشیه کمربندی شمال ـ جنوب عنوان که پس از بحث و بررسی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 58934/1400 مورخ 1/10/1400 شهرداری (به شماره 2238/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 57456 مورخ 25/9/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 205 و 203 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3013813) واقع در طرح تعریض خیابان فارابی، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان درمسیر پلاکهای فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:      3610410=y             535903=x
شمالاً به طول 13 متر به گذر ـ شرقاً به طول 75/21 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 13 متر به پلاک و غرباً به طول 75/21 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 75/282 مترمربع و برابر سند ارائه شده به متراژ 60/421 مترمربع که مقدار 85/153 مترمربع درمسیر و مقدار 75/267 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی، تحویل و انتقال سند میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/62 (شصت و دو میلیون) ريال به حساب شهرداری با اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد انباری تجاری به میزان 26/147 مترمربع در زیرزمین ـ دو واحد پارکینگ + راه پله مسکونی به میزان 20 + 25 مترمربع در همکف ـ یک واحد تجاری به میزان 26/102 مترمربع در طبقه همکف ـ یک واحد مسکونی به میزان 26/147 مترمربع در طبقه اول و یک واحد مسکونی به میزان 26/147 مترمربع در طبقه دوم باقیمانده پلاکهای ثبتی 205 و 203 قطعه 5 نجف آباد به آدرس خیابان فارابی روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 58891/1400 مورخ 1/10/1400 شهرداری (به شماره 2236/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 57467 مورخ 25/9/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 208 و 1/208 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3044317) واقع در طرح تعریض خیابان قدس و خیابان فارابی، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:    3610410 =y           535903= x
شمالاً به طول 91/11 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 45/13 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 12 متر به گذر و غرباً به طول 82/13 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 93/162 مترمربع و برابر سند ارائه شده به متراژ 32/325 مترمربع که مقدار 52/168 مترمربع در مسیر و مقدار 80/156 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی، تحویل و انتقال سند میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/464/185/1 (یک میلیارد و صد و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار) ريال به حساب شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 80/156 مترمربع در زیرزمین ـ یک واحد تجاری + راه پله به میزان 15+80/141 مترمربع در همکف ـ یک واحد دفتر کار + راه پله به میزان 15+80/141 مترمربع در طبقه اول پلاکهای ثبتی 208 و 1/208 قطعه 5 نجف آباد به آدرس تقاطع خیابان قدس و فارابی روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 59970/1400 مورخ 6/10/1400 شهرداری (به شماره 2294/1400 مورخ 6/10/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 59178 مورخ 2/10/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/152 قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (2053130) واقع در طرح تعریض بلوار آیت (مجاهد)، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:  
             3610876 =y                    532849= x
شمالاً به طول 53/12 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 77/4 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 53/12 متر به پلاک و غرباً به طول 75/4 متر به پلاک. مساحت کل پلاک طبق گزارش واحد شهرسازی 89/31 مترمربع و طبق مدارک مالکیت مثبته ثبتی به مقدار 89/90 مترمربع که میزان 69/59 متر مربع در مسیر بلوار آیت و میزان  20/31 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء  تحویل ـ آزادسازی و انتقال مقدار درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/100(یکصد میلیون) ريال به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز گواهی عدم خلاف یک واحد تجاری به میزان 20/31 مترمربع و یک واحد انباری تجاری به میزان 40/36 مترمربع در طبقه اول بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک 1/152 قطعه 11 به آدرس بلوار آیت نرسیده به بلوار امام (ره) با توجه به رأی ماده صد شماره 9903314 مورخ 12/12/99 با توجه اعمال کاهش عوارضات مصوب و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.