پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و چهارمین (54)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (16/12/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و چهارمین (54) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 16/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 54:

*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی آقای زارعان مدیر محترم واحد متوفیات شهرداری در جلسه رسمی شورا حضور و پیرامون موارد ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
1-ساماندهی گلستان شهدای صالح آباد
2-جلوگیری از نصب تصاویر نامتعارف بر روی قبور و همچنین رعایت شئونات اسلامی در حجاب بانوان
3-سرویس ایاب و ذهاب برای آرامستان یزدانشهر                                    
4-حذف امانت قبور (رزرو)
5-رفع مشکلات جاده دسترسی به آرامستان  یزدانشهر                              
6-پیگیری جهت رفع مشکلات آرامستان فیروزآباد                    
7-پیگیری جدی آرامستان بزرگ شهر و ارائه گزارش ظرف یک ماه به شورا
8-ساماندهی قبور شهداء گمنام همه مناطق شهر
9-ساماندهی کانون مداحان همه مناطق شهر
10-پیگیری جهت نصب تابلوهائی که از قبور سرقت شده است و اهتمام در حفظ و حراست از مجموعه آرامستانها
11-جلوگیری از نصب سکو و سایبان  بر روی قبور بخصوص گلستان شهدای یزدانشهر
12-با توجه به اینکه اهالی ویلاشهر برای دفن اموات با مشکلات زیادی از جمله هزینه چندین برابری مواجه هستند مقرر شد آقای زارعان از طریق شهرداری گلدشت در این خصوص پیگیری نمایند.
13- با توجه به اینکه آرامستانهای سطح شهر بصورت هیأت امنایی اداره می شوند مقرر گردید آقای زارعان در این خصوص بررسی لازم را انجام دهند و اداره آرامستان ها بر اساس ضوابط قانونی ساماندهی شود.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 77422/1400 مورخ 11/12/1400 شهرداری (به شماره 3091/1400 مورخ 14/12/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 69197 مورخ 14/11/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 195 و 194 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری2057772 و پلاک قولنامه ای 8-208 به شماره کامپیوتری 2057794 واقع در طرح احداث بلوار کشاورز و طرح پایانه مسافربری که به شرح ذیل منعکس است:

پلاک ثبتی 195 و 194 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2051174 به نشانی خیابان حکیم سنایی کوی میثاق مختصات:           3609908= Y    و   532090= X

پلاک قولنامه ای 208-8 به شماره کامپیوتری 2057794 به نشانی کمربندی جنوب طرح توسعه پایانه مسافربری مختصات:             360772= Y    و   534723= X

شمالاً: بطول 52/67 متر به دیوار اشتراکی

شمالاً: بطول 41/3 متر به گذر

شرقاً: بطول 20/85 و 70/3 و 30/38 و 40/3 و 70/24 متر به پلاک و گذر

شرقاً: بطول 50/175 متر به دیوار اشتراکی

جنوباً: بطول 50/66 متر به دیوار اشتراکی

جنوباً: بطول 41/3 متر به کمربندی

غرباً: بطول 30/152 متر به دیوار اشتراکی

غرباً: بطول 50/175 متر به دیوار اشتراکی

برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری به مساحت کل دو پلاک مقدار 9928 مترمربع که عرصه سهم مالکیت نامبردگان 30/4453 مترمربع می باشد که میزان 65/3663 مترمربع در مسیر خیابان کشاورز و مقدار 65/789 مترمربع باقیمانده که کلاً به شهرداری واگذار می گردد.

برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری به مساحت کل پلاک مقدار 600 مترمربع که عرصه می باشد که کلاً به شهرداری واگذار می گردد.

 

مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی مقدار 65/3663 مترمربع در مسیر و واگذاری به میزان 65/789 متر مربع از باقیمانده پلاک جمعاً به مساحت 30/4453 متر مربع می باشد که انتقال سند میزان در مسیر و باقیمانده به مقدار 30/4453 متر مربع به نام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/836/670/1 (یک میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و هشتصد و سی و شش هزار) ريال به حساب شهرداری منطقه 3 (ویلاشهر) متقابلاً شهرداری واگذاری و انتقال بصورت همزمان معوض ملکی عرصه دو قطعه زمین پلاک ثبتی 3/1892 قطعه 7 نجف آباد به مساحت 80/2503 متر مربع واقع در کمربندی جنوب روبروی CNG  و عرصه 23 واحد تجاری به شماره ردیف های نقشه شهرک آپادانا 171 الی 162 و 75 الی 67 ، 94 الی 92 و 155 به مساحت 1150 متر مربع واقع در ویلاشهر منطقه 3 شهرک آپادانا و نسبت به صدور معوض امتیازی هشت واحد تجاری به میزان 80/2503 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 3/189 قطعه 7 و صدور مجوز نوزده واحد تجاری به میزان 1150 متر مربع در طبقه همکف به شماره ردیف های نقشه شهرک آپادانا 171 الی 162 و 75 الی 67 و 94 الی 92 و 155 به آدرس ویلاشهر منطقه 3 شهرک آپادانا حسب شرایط و مقررات شهرک آپادانا و صدور گواهی عدم خلاف یک واحد تجاری به میزان 30/18 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 708 قطعه 4 به شماره کامپیوتری 2012554 واقع در خیابان 17 شهریور نرسیده به خیابان کشاورز بر اساس رأی ماده صد شماره 140001482 مورخ 9/6/1400 و تفکیک عرصه به میزان 68/183 متر مربع پلاک ثبتی 304 و 284 قطعه 10 خیابان امام کوی بامداد فرعی دوم شرقی بر اساس رأی ماده صد شماره 140001358 مورخ 4/6/1400 بدون اخذ هرگونه وجهی غیر از عوارضات نوسازی، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص تملک و آزادسازی کل پلاکهای فوق (در مسیر و باقیمانده) با نامبردگان به توافق رسیده باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 77415/1400 مورخ 11/12/1400 شهرداری (به شماره 3092/1400 مورخ 14/12/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه 73052 مورخ 25/11/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 7/380 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2035778 واقع در   15خرداد جنوبی کوچه شهید گوسفند شناس بن بست دوم، نظر به اینکه شهرداری در نظر دارد برابر نظریه ارزیابی شماره 53956 مورخ 10/9/1400 نسبت به واگذاری و فروش گذر متروکه تصرفی از قرار هر متر مربع 000/000/30 ريال و جمعاً به مبلغ 000/800/220 (دویست و بیست میلیون و هشتصد هزار) ريال جهت الحاق به پلاک فوق مستند به ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3- نامه شماره 73761/1400 مورخ 28/11/1400 شهرداری (به شماره 2867/1400 مورخ 30/11/1400 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 453 مورخ 7/4/85 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 69383 مورخ 14/11/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 318 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2040398  واقع در طرح تعریض خیابان کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:      3610600 : y           532167 :x     حدود اربعه قسمتی از پلاک از پلاک 318 قطعه 10 شمالاً به طول 60/12 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 35/9 و 9 و 50/5 و 9 و 9 متر به پلاک و گذر 36 متری و پلاک و گذر 6 متری ـ جنوباً به طول 05/12 متر به پلاک و غرباً به طول 20/18 متر به پلاک. مساحت سهم القدر مالک مذکور تحت قسمتی از باقیمانده پلاک ثبتی 318 قطعه 10 برابر توافقنامه شماره 12589 مورخ 29/3/85 و گزارش واحد شهرسازی مقدار 75/274 متر مربع می باشد که برابر طرح جدید کلاً سهم نامبرده در طرح تعریض بلوار کشاورز 55 متری قرار دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و واگذاری میزان در مسیر فوق، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/275/894/5 ريال در وجه مالک و واگذاری معوضات ملکی عرصه دو پلاک مسکونی 18 و 13 به مساحت 983 و عرصه پنج پلاک تجاری 21 و 22 و 23 و 24 و 25 به مساحت 250 متر مربع در طبقه همکف پلاک 21 الی 25 واقع در شهرک آپادانا منطقه 3 (ویلاشهر) طبق ضوابط و مقررات شهرسازی شهرک آپادانا بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به جز عوارضات نوسازی و آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. بدیهی است نقل و انتقال اسناد عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده واگذار کننده می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد اصلاحیه توافقنامه فوق الذکر در خصوص تملک و آزادسازی کل مالکیت نامبرده از پلاک فوق با ایشان به توافق رسیده باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 77418/1400 مورخ 11/12/1400 شهرداری (به شماره 3093/1400 مورخ 14/12/1400 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه شماره 558 مورخ 30/2/92 و پیرو لایحه 11935 مورخ 21/2/92 منضم به تصویر توافقنامه شماره 71875 مورخ 20/11/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 21/1214 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3051676) واقع در طرح میدان مدافعان حرم با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص تملک و آزادسازی ششدانگ پلاک واقع در مسیر طرح فوق با نامبرده به توافق رسید، که به شرح ذیل منعکس است:        536129 : X                  3609954 :Y
شمالاً به طول 98/4 متر به گذر ـ شرقاً به طول 61/26 متر به گذر ـ جنوباً به طول 21/8 متر به گذر و غرباً به طول 32/31 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی50/225 متر مربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، واگذاری و آزادسازی ششدانگ پلاک و پرداخت مبلغ 000/150/498 (چهارصد و نود و هشت میلیون و یکصد و پنجاه هزار) ريال به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری معوضات ملکی عرصه یک پلاک مسکونی به شماره 673 به مساحت 500 متر مربع ـ عرصه یک پلاک مسکونی به شماره 674 به مساحت 500 متر مربع ـ عرصه یک پلاک تجاری به شماره 88 به مساحت 50 متر مربع و عرصه یک پلاک تجاری به شماره 89 به مساحت 50 متر مربع واقع در شهرک آپادانا منطقه 3 (ویلاشهر) و بر اساس نظریه وارده 52250 مورخ 3/9/1400 کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 000/000/400/35 سی و پنج میلیارد و چهارصد میلیون) ريال طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید. بدیهی است نقل و انتقال اسناد عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی  پس از طی مراحل قانونی و ثبتی صدور اسناد مالکیت معوضات اقدام می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 109023/1/20 مورخ 7/12/1400 استانداری محترم اصفهان مبنی بر پاداش خدمت به شهردار محترم به عنوان پاداش پایان سال 1400 از محل اعتبارات مربوطه مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق باستناد ماده 7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 51898/ت 25528ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداریها متعلق به 18 نفر از شهروندان مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداری ها

ردیف

شماره و تاریخ نامه شهرداری

پلاک ثبتی/ قولنامه ای

شماره کامپیوتری

1

78502/1400  15/12/1400

8/1014 قطعه 6

3055980

2

78501/1400  15/12/1400

7-813 قطعه 7

1056804

3

78296/1400  15/12/1400

334 قطعه 9

1054796

4

78329/1400  15/12/1400

826/1014 قطعه 6

3055832

5

78344/1400  15/12/1400

15-731

5018862

6

78356/1400  15/12/1400

29-498

5017914

7

78360/1400  15/12/1400

11/1014 قطعه 6

3055871

8

78343/1400  15/12/1400

1628 قطعه 7

3023492

9

78340/1400  15/12/1400

16000

4013925

10

78335/1400  15/12/1400

13-31

1057067

11

78440/1400  15/12/1400

6 قطعه 9

3053157

12

78398/1400  15/12/1400

6/438 قطعه 6

104394

13

78406/1400  15/12/1400

17-98

2053963

14

78433/1400  15/12/1400

113 و 114 قطعه 10

2052655

15

78438/1400  15/12/1400

4/198 قطعه 5

5018862

16

78390/1400  15/12/1400

1-237

1055197

17

78432/1400  15/12/1400

1-254

1056506

18

78332/1400  15/12/1400

17/897

1056112

 

 

7-نامه شماره 69935/1400 مورخ 17/11/1400 شهرداری (به شماره 2642/1400 مورخ 18/11/1400 دبیرخانه شورا) موضوع تمدید قرارداد شرکت نیکان پخش زنده رود مطرح که پس از بحث و بررسی از دستور کار خارج و بتصویب نرسید.

8-نامه شماره 67890/1400 مورخ 9/11/1400 شهرداری موضوع برون سپاری خدمات شهرسازی و نوسازی مطرح که پس از بحث و بررسی از دستور کار خارج گردید و بتصویب نرسید.

9-نامه شماره 74690/1400 مورخ 2/12/1400 شهرداری موضوع واگذاری اماکن و فضاهای در اختیار سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به نیاز به بازنگری کارشناسی اجاره از دستور کار خارج گردید و بتصویب نرسید.
      ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.