پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و سومین (73)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (23/3/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و سومین (73) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/3/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 73:

*در ابتدا آقایان اصلانی و مهندس شفیعی با دعوت و هماهنگی قبلی در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح پرداختند.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 11433/1401 مورخ 4/3/1401 شهرداری (به شماره 517/1401 مورخ 9/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع خودداری از انجام توافق و آزادسازی مسیر مالکان سه پلاک در منطقه 2 نجف آباد و مالک یک پلاک در منطقه پنج به نقاط utm ذیل:

  53217 =x                         3609568 = y

تحت پلاکهای 173 و 176 و 177 و 178 و 2/118 و 64/172 قطعه 10 نجف آباد واقع در منطقه 2

532089 =x                         3609864 = y

532045 =x                           360969 = y

529815 =x                         3613358 = y

واقع در منطقه 5 نجف آباد

که به لحاظ عدم قبول قیمت و مشکلات مالکیتی نتیجه ای حاصل نگردیده است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود مستند به مواد یک و 25 ماده 55 قانون شهرداریها به جهت تسهیل در رفت آمد شهروندان و روان سازی ترافیک و به منظور احداث پروژه عمرانی، ترافیکی فاز یک بلوار کشاورز منطقه 2 و همچنین احداث بلوار آیت اله امینی واقع در منطقه 5 (دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی) نسبت به انجام توافقات و تعیین تکلیف املاک واقع در مسیر پروژه موصوف با کلیه مالکین آنها اقدام نموده است به جزء موارد فوق که خودداری نموده اند مطرح که پس از بحث و بررسی به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و تضییع حقوق شهر و شهروندان و تسریع در اجرای پروژه عمرانی، ترافیکی مذکور باستناد مواد 2 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب 17/11/58 باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 13883/1401 مورخ 18/3/1401 شهرداری (به شماره 608/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه احداث سازه نگهبان جهت پارکینگ شهرداری مرکزی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها از ردیف بودجه شماره 5030101 (با عنوان پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری) با برآورد تقریبی به مبلغ 4 میلیارد و پانصد میلیون ريال از مأموریت خدمات مدیریت اعتبارات عمرانی بودجه سال 1401 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 2226/1401 مورخ 23/1/1401 شهرداری (به شماره 105/1401 مورخ 25/1/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 35827 مورخ 20/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 580 و 7/518 قطعه 7 نجف آباد و پلاک 174 قطعه 10 نجف آباد همچنین پلاک قولنامه ای 8-11 به شماره های کامپیوتری 2022128 و 2022036 و 2055063 و 2056994 واقع در طرح احداث بلوار کشاورز و خیابان فتاح المنان که به شرح ذیل منعکس است:

حدود اربعه ملک:

پلاک ثبتی 580 قطعه 7 به شماره کامپیوتری 2022128 به نشانی ادامه خیابان فتاح المنان مختصات:  3609328= Y       532787=X

شمالاً: 20/10 متر به گذر

شرقاً:20/16 متر به خیابان فتاح المنان

جنوباً: 90/10 متر به پلاک

غرباً: 20/16 متر به پلاک

مساحت پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 90/170 متر مربع که کلاً در مسیر تعریض خیابان فتاح المنان می باشد.

پلاک ثبتی 7/518 قطعه 7 به شماره کامپیوتری 2022036 به نشانی ادامه خیابان فتاح المنان مختصات:  3609310= Y       532784=X

شمالاً: 70/9 متر به پلاک

شرقاً:90/16 متر به خیابان فتاح المنان

جنوباً: 70/9 متر به پلاک

غرباً: 90/16 متر به پلاک

مساحت پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 93/163 متر مربع که کلاً در مسیر تعریض خیابان فتاح المنان می باشد.

پلاک قولنامه ای  به شماره کامپیوتری 2056994 به نشانی ادامه خیابان کشاورز مختصات:  3609635= Y       532029=X

شمالاً: 75/50 متر به گذر

شرقاً:50/15 متر به پلاک

جنوباً: 75/50 متر به پلاک

غرباً: 50/15 متر به گذر

مساحت پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 40/778 متر مربع که کلاً در مسیر تعریض میدان بهارستان و کشاورز می باشد.

قسمتی از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2055063 به نشانی ادامه خیابان کشاورز مختصات:  3609806= Y      532127=X

شمالاً: بطول 55/8 متر به پلاک

شرقاً: بطول 00/17 متر به پلاک

جنوباً: بطول 55/8 متر به گذر

غرباً: بطول 00/17 متر به پلاک

مساحت پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 35/145 متر مربع که کلاً در مسیر تعریض احداث خیابان کشاورز می باشد.

 

 مشخصات اراضی و مستحدثات واقع در طرح با استناد واحد شهرسازی:

شرح

نوع استفاده

کابری طرح تفصیلی

مساحت(متر مربع)

توضیحات

عرصه

مسکونی

 

 

 

 

 در مسیر

30/90+124/170

 

پلاک ثبتی 580 قطعه 7

اعیان

عرصه

مسکونی

93+127/163

پلاک ثبتی 7/518 قطعه 7

اعیان

عرصه

بایر

75/35+42/145

قسمتی ازپلاک ثبتی 174

عرصه

باغ

40/778

پلاک قولنامه ای114- 7

اعیان

اشجار 125 اصله درخت مثمر بادام، انار و انگور و غیره

125 اصله

پلاک قولنامه 11- 7

واگذاری سهم آب (نسبت به 40/778 متر مربع از شرکت زراعی کشاورزان17 جوی قنوات نجف آباد ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات

 

مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال اراضی و املاک واقع در مسیر به نحو ممکن و پرداخت مبلغ 000/200/882/1 (یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و دو میلیون و دویست هزار) ريال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری عرصه یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 2146 قطعه 7 نجف آباد به مساحت 1870 متر مربع واقع در خیابان کشاورز ـ روبروی بیمارستان جدیدالاحداث بر اساس کارشناسی شماره 17307 مورخ 27/3/1400 اقدام نماید. علی رغم پاسخ استعلام شماره 14025 مورخ 6/6/1400 اداره ثبت مبنی بر عدم وجود هیچگونه حقوق ارتفاقی برای این پلاک و پلاکهای مجاور و اشخاص ثالث و یا وجود رشته قنات در عرصه معوض واگذاری حفظ دو میله قنات و رعایت حرائم آنها که از محور به سمت طرفین 5/7 متر می باشد الزامی است. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
4- نامه شماره 14584/1401 مورخ 21/3/1401 شهرداری (به شماره 635/1401 مورخ 22/3/1401 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه کشتارگاه جدیدالاحداث شهرداری طی سنوات اخیر در اراضی متعلق به دولت به صورت اجاره بهاء به شرط تملیک احداث گردیده که چندین سال است اجاره زمین موصوف پرداخت نگردیده و در حال حاضر در نظر است نسبت به تمدید اجاره نامه و به دنبال آن انتقال سند قطعی ملک صدرالاشاره اقدام گردد که سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان طی نامه شماره 032607/14/10/4/91/92 مورخ 1/3/1401 (تصویر پیوست) با موضوع تمدید قرارداد زمین کشتارگاه صنعتی دام در حال ساخت توسط شهرداری از اراضی ملی واقع در پلاک اصلی 2416 از فرعی شناسه زمین 040590 شهرستان نجف آباد موسوم به قسمتی از اراضی باغ وحش به آدرس نجف آباد 300 متری غرب اتوبان نجف آباد ـ فولادشهر، 700 متری جنوب کارخانه آسفالت میرعلائی به مساحت 000/100 متر مربع درخواست اجاره سالهای قبل و مهلت تمدید را نموده است، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت دو فقره فیش واریزی به مبلغ کل 016/511/778/3 ريال جهت اجاره های معوقه و تمدید قرارداد مذکور اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده 16 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 13833/1401 مورخ 18/3/1401 شهرداری (به شماره 603/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) موضوع خرید یک دستگاه کف شوی دستی 40 لیتری با مشخصات فنی پیوست و با اعتباری بالغ بر 000/000/700/2 ريال برای پایانه مسافربری با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به مفاد مصوبه مورخ 3/3/1401 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید با توجه به وجود چند شرکت حتماً مناقصه برگزار گردد.

6- نامه شماره 13814/1401 مورخ 18/3/1401 شهرداری (به شماره 602/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به نامه شماره 4964/1/2059 مورخ 11/3/1401 فرماندار محترم ویژه شهرستان نجف آباد منضم به نامه شماره 1638/01/523 مورخ 9/3/1401 اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد در خصوص پرداخت 50% هزینه طرح آرامش نوروزی طبق بند 20 صورتجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جهت جمع آوری معتادان سطح شهر و اقامت در مراکز اقامتی ترک اعتیاد به مبلغ 000/585/222 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بندهای 4 و 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن  و همچنین بند 10  ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص پرداخت وجه فوق از محل ردیف اعتباری 150208 کمک به بخش عمومی بودجه سال 1401 شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 13922/1401 مورخ 18/3/1401 شهرداری (به شماره 601/1401 مورخ 21/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به نامه شماره 4765/1/2059 مورخ 8/3/1401 فرماندار محترم ویژه شهرستان نجف آباد در خصوص تأمین تعداد 5 دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائران شهر نجف آباد به حرم حضرت امام خمینی (ره) برای شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام (ره)  مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بندهای 4 و 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8- نامه شماره 12868/1401 مورخ 11/3/1401 شهرداری (به شماره 536/1401 مورخ 16/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 79106 مورخ 17/12/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 17-16359 نجف آباد به شماره کامپیوتری 4011593 واقع در طرح تعریض بلوار جانبازان منطقه 4 نجف آباد، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:        527384= x                3611762= y
شمالاً به طول 5/5 متر به بلوار جانبازان ـ شرقاً به طول 5/28 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 5/28 متربه پلاک و غرباً به طول 5/28 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 75/156 متر مربع که مقدار 56 متر در مسیر و مقدار 99 متر مربع باقیمانده دارد (همچنین اجرای ساختمان نسبت به خط بدنه به میزان 75/1 متر مربع عقب تر اجرا گردیده است). مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ضمن پرداخت مبلغ 100/368/154/1 (یک میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و یکصد) ريال علاوه بر پرداختهای قبلی به مبلغ 000/000/550 (پانصد و پنجاه میلیون) ريال به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف حسب رأی کمیسیون ماده صد یک واحد انباری تجاری به میزان 6/97 متر مربع در زیرزمین و یک واحد تجاری و راه پله به میزان 99 متر مربع در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار به میزان 85/102 متر مربع در طبقه اول پلاک ثبتی 31-16359 واقع در بلوار جانبازان ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین پرداخت عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9- نامه شماره 12504/1401 مورخ 9/3/1401 شهرداری (به شماره 537/1401 مورخ 16/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 83409 مورخ 28/12/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/147 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1049771) واقع در بلوار فجر، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:          535130= x                3611994= y
شمالاً به طول 20/11 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 50/12 به پلاک ـ جنوباً به طول 20/11 متر به گذر و غرباً به طول 20/12 متر به پلاک. مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 140 متر مربع که مقدار 80/114 متر مربع در مسیر و مقدار 20/25 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ـ تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور معوض امتیازی شناور تا سقف مبلغ 000/000/788/4 (چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون) ريال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک معرفی نماید حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر اساس محاسبات سال 1400 تا پایان سال 1401 اقدام نماید. متقابلاً شهرداری صرفاً نسبت به عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک به مساحت 20/25 متر مربع اقدام نمایدو بدیهی است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- نامه شماره 14604/1401 مورخ 21/3/1401 شهرداری (به شماره 644/1401 مورخ 23/3/1401 دبیرخانه شورا) پیرو نامه شماره 18097/1400 مورخ 3/11/1400 و بازگشت به نامه شماره 3311/1400 مورخ 22/12/1400 در خصوص تمدید قرارداد فروشگاه پایانه مسافربری شرکت نیکان پخش زنده رود از تاریخ 1/1/1401 بر اساس نظرکمیسیون کارشناسی پنج نفره (تصویر پیوست) ماهیانه به مبلغ 000/000/890 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- نامه شماره 13121/1401 مورخ 12/3/1401 شهرداری (به شماره 535/1401 مورخ 16/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 94/790 به شماره کامپیوتری 3055945 واقع در منطقه 3 به آدرس ویلاشهر بلوار آزادگان پشت شهرک گلستان به مساحت 72/2189 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ، نظر به اینکه در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری صورت پذیرفته (تصویر پیوست) مبلغ قدرالسهم شهرداری 000/496/941/3 (سه میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار) ريال تعیین و برآورد گردیده. مطرح که پس از بحث و بررسی قدرالسهم مذکور باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
         ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.