پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هفتاد و هفتمین (77)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (6/4/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هفتاد و هفتمین (77) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 6/4/1401 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 77:

*در ابتدای جلسه آقای اصلانی در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون لایحه های متعلق به آقایان ... و توافقنامه خانم .... پرداختند.

*در ادامه جناب آقای صالحی ـ آقای ترابی و سرکار خانم سلمانی در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون لایحه شماره 16335 مورخ 28/3/1401 با موضوع صندوق بیمه ای کارکنان پرداختند. آقای صالحی به توضیحاتی پیرامون عملکرد بیمه تکمیلی پرداختند و آقای ترابی پیرامون تنظیم شیوه نامه صندوق رفاهیات و کمیته ای با عنوان رفاهیات صحبت نمودند و در نهایت مقرر گردید مستندات قانونی در خصوص لایحه شماره 16335/1401 مورخ 28/3/1401 با عنوان برقراری صندوق بیمه کارکنان ارائه گردد و اساسنامه صندوق ارسال شود.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 15882/1401 مورخ 25/3/1401 شهرداری (به شماره 704/1401 مورخ 30/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 14430 مورخ 21/3/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 22/416  قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری 6009083 واقع در بلوار آزادگان منطقه 3 (ویلاشهر) ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:        538643 =x                     3611744= y
شمالاً به طول 60/48 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 50/20 به گذر ـ جنوباً به طول 60/49 متر به پلاک و غرباً به طول 40/20 متر به گذر. مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 10/1004 متر مربع که میزان 80/308 متر مربع در مسیر و مقدار 30/695 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از تحویل، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/000/1 (یک میلیارد) ريال با اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک اقدام نماید. لازم به ذکر است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات و محاسبات متعلقه به غیر از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 15883/1401 مورخ 25/3/1401 شهرداری (به شماره 705/1401 مورخ 30/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 14422 مورخ 21/3/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 4/1214  قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3045047) واقع در طرح کوچه بصیرت تقاطع بهار مطرح که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:          536252 =x                 3609878 =y
شمالاً به طول 80/14 متر به گذر ـ شرقاً به طول 50/19 به پلاک ـ جنوباً به طول 20/13 متر به گذر و غرباً به طول 50/20 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 280 متر مربع که مقدار 76/81 متر مربع در مسیر و مقدار 24/198 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور معوض امتیازی شناور تا سقف مبلغ 000/760/445 (چهارصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار) ريال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالکین معرفی نمایند حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر اساس محاسبات سال 1401 تا پایان سال 1401 اقدام نماید. لازم به ذکر است باقیمانده پلاک به غیر از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 17064/1401 مورخ 30/3/1401 شهرداری (به شماره 728/1401 مورخ 30/3/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 11160 مورخ 4/3/1401 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 175 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055005) واقع در طرح احداث خیابان کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری برابر مساحت اصلاح شده ششدانگ پلاک بر اساس اظهار نامه ثبتی در خصوص تملک ششدانگ پلاک (در مسیر و باقیمانده) واقع در طرح فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:              3609829 =y                 532078= x
شمالاً به طول 45/63 متر به پلاک ـ شرقاً به طول 17 متر به راهرو ـ جنوباً به طول 45/63 متر به پلاک و غرباً به طول 16 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و اظهارنامه ثبت پلاک مقدار 87/1046 متر مربع بوده که در گزارش قبلی 50/1237 متر مربع گزارش شده و بدین ترتیب اصلاح می گردد که از کل ششدانگ به مساحت 87/1046 متر مربع مقدار 09/906 متر مربع آن در مسیر و مقدار 78/140 متر مربع در ضلعهای جنوب و شرق باقیمانده دارد که کلاً به شهرداری واگذار می گردد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و واگذاری میزان کل پلاک فوق (در مسیر و باقیمانده) به نام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/030/762 (هفتصد و شصت و دو میلیون و سی هزار) ريال به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوضات ملکی عرصه یک پلاک مسکونی به مساحت 509 متر مربع شماره پلاک 206 و عرصه چهار پلاک تجاری به شماره ردیف 112 الی 115 به مساحت 200 متر مربع واقع در شهرک آپادانا منطقه 3 (ویلاشهر) و نسبت به صدور مجوز یک واحد مسکونی شماره پلاک 206 حسب ضوابط شهرک آپادانا و صدور مجوز چهار واحد تجاری به میزان 200 متر مربع در طبقه همکف پلاک 115 الی 112 در شهرک آپادانا طبق ضوابط و مقررات شهرسازی شهرک آپادانا، بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. بدیهی است نقل و انتقال اسناد عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد. در ضمن کلیه مفاد توافقنامه شماره 68958 مورخ 19/11/1398 کان لم یکن می گردد. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده واگذار کننده می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 9195/1401 مورخ 26/2/1401 شهرداری (به شماره 420/1401 مورخ 26/2/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 83018 مورخ 26/12/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 2703 و 2706 واقعات در قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2036666 واقع در طرح تعریض کمربندی جنوب شهرداری منطقه 2 با عنایت به اینکه شهرداری باستناد مفاد توافقنامه مذکور در خصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:        3608055 =y            532964 =      Utm:   x
شمالاً به طول 4 و 60/22 و 9/35 و 45/40 متر به حریم دکل ـ شرقاً به طول 15/18 و 15/41 و 65/88 و 60/35 و 6 متر به گذر و پلاک ـ جنوباً به طول 15/41 و 50/40 و 70/26 متر به کمربندی و غرباً به طول 30/66 و 70/139 متر به پلاک مجاور. مساحت کل پلاک طبق مدارک مالکیت ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی 07/19238 متر مربع که مقدار 2545 متر مربع در مسیر کمربندی جنوبی و میزان 07/16693 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال میزان واقع در مسیر به نحوه ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/500/173/10 (ده میلیارد و یکصد و هفتاد و سه میلیون و پانصد هزار) ريال با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف به میزان 125 متر مربع در زیرزمین، انباری و رستوران ـ 24/3052 در همکف و رستوران ـ 30/428 متر مربع در طبقه اول رستوران با توجه به آراء صادره کمیسیون ماده صد تحت شماره های 9200364 مورخ 2/3/92 و 279/790 مورخ 12/7/97 حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور مجوز رستوران به میزان 368 متر مربع در رستوران و 144 متر مربع در طبقه اول و صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 118 متر مربع در طبقه همکف بر روی باقیمانده پلاکهای ثبتی 2703 ـ 2706 و 2704 قطعه 7 نجف آباد با تأمین پارکینگ و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده 5 حسب ضوابط و مقررات شهرداری ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری (اعم از تفکیک ـ ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی ـ ارزش افزوده طرحهای تفصیلی و کسر پارکینگ و غیره بر روی امتیازات مندرج در جدول بند ب ) اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. ضمناً پس از امضاء و تصویب این توافقنامه مقرر گردید مالکین فوق الذکر ضمن استرداد دادخواست خود تحت شماره بایگانی پرونده 0000014 مطروحه در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد نسبت به تنظیم و ثبت و درج رضایت خود بر روی پرونده مذکور اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
              ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.