پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و بیست و هفتمین (127)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه (20/1/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و بیست و هفتمین (127) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 20/1/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهرنجف آباد، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشان، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 127:

  * در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی آقایان مهندس شفیعی و مهندس پورهادی در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون لایحه شماره 82660/1401 مورخ 23/12/1401 پیشنهاد تعرفه عوارض تأمین پارکینگ پرداختند.
* در ادامه آقای مهندس فاضل مسئول محترم شهرسازی منطقه یک در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون شکایت از ساخت و ساز کوچه پارسا واقع در خیابان منتظری شمالی پرداختند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 1681/1402 مورخ 20/1/1402 شهرداری (به شماره 99/1402 مورخ 20/1/1402 دبیرخانه شورا) موضوع بکارگیری 8 نفر راننده پایه یک از طریق شرکت پسماند به صورت حجمی براساس نفر ساعت جهت اتوبوسرانی و انعقاد قرارداد با خانه کارگر نجف آباد به صورت حجمی به مبلغ ماهیانه در حد 000/000/800 ريال برای فعال نمودن 16 باجه فروش کارت شهروندی در سال 1402 مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد ماده 4 و 9 آئین نامه مالی شهرداریها و بندهای 8، 9 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 82832/1401 مورخ 24/12/1401 شهرداری (به شماره 3510/1401 مورخ 24/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع تخفیف یک حفره قبر برای خانواده شهید ... نظر به اینکه در تاریخ 10/3/87 مبلغ 000/500 ريال بابت خرید یک حفره قبر در قطعه به صورت یک طبقه واریز نموده و در مورخ 15/12/99 بابت آماده سازی طبقه دوم و سوم مبلغ 000/000/130 ريال پرداخت نموده مطرح که پس از بحث و بررسی با تخفیف یک قطعه قبر با عنایت به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و شیوه نامه ابلاغی کمکهای شهرداری به بخش عمومی و خصوصی و همچنین بندهای 8 و 9 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75  و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 142332/1/20 مورخ 24/12/1401 استانداری اصفهان موضوع پرداخت معادل یک ماه مجموع حقوق مبنا، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب (1) بعنوان پاداش خدمت به شهردار به عنوان پاداش سال 1401 از محل اعتبارات مربوطه مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد ماده 7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 51898/ت25528 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 83359/1401 مورخ 25/12/1401 شهرداری (به شماره 3568/1401 مورخ 28/12/1401 دبیرخانه شورا) موضوع کمک هزینه رفاهی به تعداد 36 نفر به ازاء هر نفر مبلغ 000/000/100 ريال از محل اعتبارات ردیف 160306 بودجه سال جاری شهرداری به تعدادی از بازنشستگان شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و همچنین بندهای 8 و 12 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 83347/1401 مورخ 25/12/1401 شهرداری (به شماره 6/1402 مورخ 6/1/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 80894 مورخ 18/12/1401 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 546 واقع در قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2057911 واقع در تعریض خیابان معرفت که به شرح ذیل منعکس است:
شمالاً به طول 25/9 متر به پلاک (534262 :x ـ 3612714 :y) ـ شرقاً به طول 3/3 متر به خیابان (534262 :x ـ 3612711 :y) ـ جنوباً به طول 25/9 متر به پلاک (534252 :x ـ 3612712 :y) ـ غرباً به طول 30/3 متر به پلاک (534253 :x ـ 3612715 :y). مساحت کل پلاک حسب مدارک ارائه شده برابر با 52/85 متر مربع می باشد و برابر گزارش واحد شهرسازی 52/85 متر مربع که مقدار 55 متر مربع آن در مسیر و مقدار 52/30 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ـ آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر به میزان 55 متر مربع به نام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی به میزان 52/30 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 546 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان به آدرس خیابان معرفت نرسیده به کوچه شهید گله داری حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. بدیهی است به غیر از عوارضات مندرج در بند ب کلیه عوارضات و محاسبات مقدار 52/30 متر مربع را بدهکار می باشد. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6- نامه شماره 84648/1401 مورخ 28/12/1401 شهرداری (به شماره 19/1402 مورخ 14/1/1402 دبیرخانه شورا) موضوع خاکبرداری زمین دانش آموزان بی بضاعت و تأمین هزینه های فوق به مبلغ 000/000/584 ريال از محل اعتبارات جاری بودجه سال 1402 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد دستورالعمل کمکهای بلاعوض شهرداری و بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 85667/1401 مورخ 28/12/1401 شهرداری (به شماره 15/1401 مورخ 14/1/1402 دبیرخانه شورا) موضوع درخواست ... در خصوص تخفیف هزینه کفن و دفن به مبلغ 500/815/12 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و شیوه نامه ابلاغی کمکهای شهرداری به بخش عمومی و خصوصی و همچنین بندهای 8 و 9 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 18  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.