پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل چهارمین (144) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (13/4/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و چهارمین (144) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 13/4/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر خم و آغاز ولایت مولای متقیان حضرت علی (ع)  ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
* مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 144 :

در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقایان امامی شهردار محترم نجف آباد باتفاق مهندس محلوجی معاونت محترم شهرسازی شهرداری و فقهی مدیر محترم واحد املاک شهرداری در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح – طرح تفصیلی و مسائل شهرسازی پرداختند .

* در ادامه نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-نامه شماره 15975/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری(به شماره 841/1402مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 14657 مورخ 18/3/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 63/172 به شماره کامپیوتری 2056317 واقع در مسیر احداث بلوار بهارستان که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

شمالاً به طول 50/65  متر به گذر  

3609621 y=

X=532211

شرقاً

شرقاً به طول 31/27 متر به پلاک                      

y= 3609600

x =532207

جنوبا

جنوباً به طول99/64 متربه پلاک    

y= 3609602

X=532141

غرباً

غرباً به طول 92/25  مترمربع به پلاک               

3609628 =Y

X =532146

 

 

 

 

مساحت کل شش دانگ پلاک ثبتی 63/172 حسب مدارک ارائه شده برابر با 93/1498 مترمربع می باشد که کلاً در مسیر می باشد و قسمتی از پلاک ثبتی 64/172 به مساحت 41/220 مترمربع که مقدار 75/185 مترمربع در مسیر و 66/34 مترمربع باقیمانده دارد . تعداد 79 اصله درخت مثمر انار ¬- بادام - انگور و متفرقه و دیوار گلی به طول 50/65 به ارتفاع 5/2 متر در ضلع شمال مقرر گردید به ازاء تحویل ¬¬- آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر پلاک 63/172 و واگذاری و انتقال مقدار در مسیر و باقیمانده پلاک 64/172 بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری املاک خود حسب معوض ملکی به شرح جدول ذیل باستناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره های 1014 مورخ 3/11/1401 و 1022 مورخ 12/11/1401 بابت غرامت در مسیر قید شده در ماده 4 این توافقنامه به مبلغ 000/830/123/42 ريال محاسبه و برآورد گردیده است اقدام نماید . رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد .

نوع معوض

پلاک ثبتی

مساحت

ارزش  ريالی(هرمترمربع)

ارزش کل

نقاط UTM

آدرس

عرصه

اعیان

عرصه پلاک مسکونی به شماره ردیف 671 با امتیاز کاربری وتفکیک

 

 

 

 

قسمتی
از
 پلاک 1014

97/479

----

000/000/36

000/600/256/17

538080x=

y=3613154

 

 

 

ویلاشهر
 شهرک آپادانا

عرصه پلاک مسکونی به شماره ردیف 672 با امتیاز کاربری و تفکیک

500

-----

000/000/34

000/000/000/17

538062x=

y=3613164

عرصه پلاک تجاری  به شماره ردیف 7 با امتیاز کاربری و تفکیک

50

-----

000/300/157

000/000/865/7

538809x=

y=3614617

جمع کل

000/600/121/42 چهل و دو میلیارد ویکصدو و بیست و یک میلیون و ششصد هزار ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بند های 8 و 14  از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 20064/1402مورخ11/4/1402شهرداری(به شماره 1035/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه زیرسازی و جدولگذاری واقع در محدوده شهرداری منطقه یک و لزوم اجرای عملیات فوق از ردیف بودجه شماره 4020101 مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/40 ريال (چهل میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-    نامه شماره19912/1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1028/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه 18262 مورخ 3/4/1402 با موضوع خرید سهام آب جهت رفع مشکل کمبود آب به جهت حفظ و گسترش فضای سبز عمومی در سطح شهر از دو چاه آب و یک دانگ سهم معادل24 ساعت آب از چاه عنایت¬اله لطفی معروف به چاه گله داری و یک و نیم دانگ سهم معادل 36 ساعت آب از چاه محمد رسول¬اله با کلیه ملزومات و ملحقات متعلقه مطرح که پس از بحث و بررسی برابر بند 14 ماده80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-    نامه شماره 20067/1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1034/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا )موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تقاطع غیر همسطح زیتون در محدوده شهرداری منطقه پنج از ردیف بودجه شماره 1030306 از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/90 ريال (نود میلیارد ريال)  از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9 از ماده55 قانون شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-    نامه شماره 20052 /1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1036/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه بهسازی و ساماندهی زیرگذر شورا به کمربندی یزدانشهر واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار از ردیف بودجه شماره 4080159 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/65 ريال (شصت و پنج میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-    نامه شماره 16341/1402 مورخ 25/3/1402 شهرداری (به شماره 895/1402 مورخ 28/3/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 15043 مورخ 20/3/1402  بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 4-16373 به شماره کامپیوتری 4006365 متعلق به شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران واقع در یزدانشهر – بلوار جانبازان محور تیران و کرون (ترمینال کامیونداران ) با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص آزاد سازی ، میزان در مسیر قبلی پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است  :

526699.02x=                y=3612067.40

526693.49x=                y=3612069.20

526704.34x=                y=3612099.81

526656.09x=                y=36121216.74

526639.37x=                y=3611896.67

526580.88x=                y=3611913.24

526584.70x=                y=3611924.22

526584.04x=                y=3611924.41

 

 

شمالاً به طول 3/55 متر به گذر - شرقاً به طول 2/32 و 7/5 متربه پلاک مجاور و 3/180 متر - جنوباً به طول 4/53 و 6/11 و 1/8 متر به پلاک مجاور - غرباً به طول 2/215 متر به گذر - مساحت کل پلاک حسب مدارک ارائه شده و سوابق برابر با 14108 مترمربع می باشد که به میزان 932 مترمربع آن در مسیر رها شده قبلی و مقدار 13176 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، واگذاری و اقرار ترک دعوی در مسیر به نام شهرداری در یکی از دفاتر رسمی سطح شهر و پرداخت مبلغ 000/000/000/13 ريال(سیزده میلیارد ريال) به حساب شهرداری منطقه 4 طی پرداخت مبلغ نقد و اقساط ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف به شرح ذیل بدون اخذ هیچگونه وجه دیگری با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به غیر از پرداخت عوارضات آتش نشانی - آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد (با توجه به سوابق موجود در پرونده )

نوع امتیاز

میزان به مترمربع

طبقات

شماره پرونده

آدرس

توضیحات

تفکیک عرصه

13176

-----

 

 

4-16373

یزدانشهر بلوار جانبازان روبروی میدان نجف اشرف

صدور گواهی عدم خلاف حسب آراء صادره ماده صد

کارگاه

20/493

همکف

پارکینگ

210

همکف

دفتر کار

70/816

همکف

51

طبقه اول

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 20001/1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1029/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 19414 مورخ 7/4/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 144 به شماره کامپیوتری 2058848 واقع در مسیر احداث بلوار بهارستان ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 90/4 و 20/16 متر به پلاک و گذر

y=3609535

532512 x=

شرقاً

به طول 50/21 ،90/2 ، 85/8 متر به پلاک و گذر

y=3609529

532532  x=

جنوبا

به طول 75/24 متر به گذر 

y=3609514

532522 x=

غرباً

به طول 10/35 متر به پلاک

y=3609518

532507 x=

 

 

 

 

 

 

مساحت کل دو دانگ در تصرف حسب تقسیم نامه ارائه شده و مدارک ثبتی برابر با 50/779 مترمربع می باشد که مقدار 85/408 مترمربع در مسیر احداث بلوار بهارستان و مقدار 45/84 مترمربع در مسیر گذر فرعی و میزان 20/286 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید پس از تحویل و آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری متقابلاً شهرداری در خصوص غرامت میزان در مسیر حسب ماده 4 این توافقنامه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 507 مورخ 18/12/1401 به ارزش 000/900/148/12ريال برآورد گردیده نسبت به موارد ذیل اقدام نماید :
1-مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی چهار واحد تجاری به میزان 200 مترمربع و ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی به میزان 20/286 مترمربع در طبقه همکف قسمتی از پلاک ثبتی 144 به آدرس بلوار بهارستان – تقاطع شهید ابراهیمی حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و ارجاع به کمیسیون ماده 5 به ارزش ریالی 000/510/622/7 (هفت میلیارد و ششصدو بیست و دو میلیون و پانصدو و ده هزار ريال) اقدام و مابه التفاوت طلب ريالی مالکین به مبلغ 000/390/526/4 (چهار میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و سیصدو نود هزار ريال) به صورت امتیازی ریالی شناور بر اساس محاسبات سال 1401 بر روی پلاکهای معرفی شده توسط مالک تا پایان سال 1404 اقدام نماید .
2-کلیه محاسبات باقیمانده اعم از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش پلاک به غیر از موارد قید شده در بند ب ( ضمن تأمین پارکینگ )در زمان صدور پروانه و یا تسویه حساب قابل وصول می باشد .
رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاتی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاباب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
8-نامه شماره 20085/1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1033/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه میدان معلم واقع در محدوده شهردای منطقه سه و لزوم اجرای عملیات فوق از ردیف بودجه شماره 1030302 از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/50 ريال (پنجاه میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9  از ماده 55 قانون شهرداری ها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
9-نامه شماره 19158/1402 مورخ 6/4/1402 شهرداری (به شماره 1020/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 17710 مورخ 31/3/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 10/889 واقع در قطعه 5  نجف آباد به شماره کامپیوتری  1016385 واقع در مسیر خیابان 22 بهمن ، باعنایت به اینکه شهرداری در خصوص آزادسازی میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده ، که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول 20/6  متر به پلاک

y=3610701

535289 x=

شرقاً

به طول 40/3  متر به خیابان 22 بهمن

y=3610701

535295  x=

جنوباً

به طول 20/6  متر به پلاک 

y=3610697

535294 x=

غرباً

به طول 40/3  متر به پلاک

y=3610697

535288 x=

 

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 08/21 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان 22 بهمن قرار می گیرد مقرر گردید پس از تحویل - واگذاری و انتقال سند شش دانگ پلاک در مسیر به نام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به واریز مبلغ 000/000/324/6 (شش میلیارد و سیصدو بیست و چهار میلیون ريال)طبق ضوابط و مقررات در وجه مالکین اقدام نماید. با امضاء این توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه شماره 41796 مورخ 22/7/97 کلاً کان لم یکن می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
10-نامه شماره 17494/1402 مورخ 30/3/1402 شهرداری (به شماره 942/1402 مورخ 31/3/1402 دبیرخانه شورا )پیرو مصوبه شماره 3544 مورخ 25/11/1401  در خصوص واگذاری بهره برداری از اتوبوس های بنز جدید از طریق مناقصه عمومی بدینوسیله فرآیند مناقصه عمومی به مزایده عمومی اصلاح می¬گردد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
11-نامه شماره 15976/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری (به شماره 844/1402 مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 5/21 واقع در قطعه 3 نجف آباد به شماره پرونده( 1005270) به نشانی خیابان رجائی شمالی کوی شهید رحیمی ، نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 13702 مورخ 11/3/1402 شهرداری قصد دارد به استناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 29/24 مترمربع (بیست و چهار و بیست و نه صدم) مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره در صورت بلامعارض بودن به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .   
12-نامه شماره 20094/1402 مورخ 11/4/1402 شهرداری (به شماره 1037/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تکمیل و احداث فرهنگسرای کوثر واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار و لزوم اجرای عمیات فوق از ردیف بودجه شماره 6060203 مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال  1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/135 ريال (یکصدو سی و پنج میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
13-طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورا به شماره 1015 مورخ 10/4/1402 دبیرخانه شورا موضوع حفظ باغات و گسترش فضای سبز  شهر نجف آباد که به شرح ذیل است :
بسمه تعالی
طرح شورای اسلامی شهر (دوره ششم ) برای حفظ باغات و گسترس فضای سبز شهر نجف آباد
مقدمه:  
منافع حاصل از باغ منجر به تمیزی هوا ، تولید اکسیژن ، کاهش هزینه انرژی ، جلوگیری از خسارت سیلاب ها  که این موضوعات بیانگر عمومی بودن منافع باغات می باشد گر چه منافع خصوصی  مالکان را نیز در بر دارند لذا می توان گفت باغات مانند بناهای تاریخی متعلق به همه مردم شهر هستند و میراث گرانبهای شهر می باشند ، لذا باید نگاه به باغات به عنوان کاربری عمومی و عام المنفعه باشد و همانگونه که مالکان آثار تاریخی ضمن برخورداری از حقوق مالکانه اجازه دخل و تصرف و ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی را ندارند ، تغییر کاربری و دخل و تصرف در باغات نیز از این قاعده مثتثنی نمی باشد .
شهر نجف آباد که با اندیشه شیخ بهائی و با شیوه ای نوین بنا نهاده شد و قدیمی ترین شهر جدید ایران و باغ شهر صفوی نیز گویای ویژگی های این شهر می باشد متأسفانه در دهه های اخیر این دو نام زیبا دیگر چندان جایگاهی در این شهر ندارند ، لذا شورای اسلامی  شهر نجف آباد دوره ششم با عزمی جدی بر آنست تا به منظور حفظ و صیانت از باغات شهر و استفاده از ظرفیت بالقوه این باغات ، میراث طبیعی و دارائی های معنوی ارزشمند این شهر را با امانت داری و وظیفه شناسی به نسل های بعدی بسپارد و همچنین در رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی راه آن شیخ بزرگوار را بپوید لذا با استعانت از خداوند بزرگ طرح حفظ و صیانت از باغات شهر نجف آباد  به شرح زیر ارئه می گردد :
1)    اهتمام جدی به قوانین حفظ و گسترش فضای سبز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
2)    نظارت و اعمال ضوابط قانونی در جهت مصون ماندن باغات از ساخت وساز و برخورد قانونی با افرادی که اقدام به خشکاندن درختان و نابودی باغات می کنند .
3)    اختصاص درآمد حاصل از اخذ جرائم لایحه حفظ و گسترش فضای سبز و درآمد آلایندگی و همچنین پیگیری اخذ درآمد حاصل از  تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات  به منظور تملک و احیای باغات و حفظ گسترش فضای سبز
4)    همکاری در خصوص اخذ مصوبات قانونی احداث مکانهای تفریحی و خدماتی و فرهنگی و گردشگری و بوم گردی به منظور حفظ باغات و تأمین منابع اقتصادی مالکان باغات  و ایجاد مشوقی برای حفاظت و نگهداری آنها و برخورداری شهروندان از این میراث ارزشمند
5)    شناسایی آبخوان ها و جلوگیری از تعرض به آنها
6)    تهیه طرح جامع حفظ و نگهداری ، گسترش و توسعه باغات  و فضای سبز
7)    نظارت و اعمال قانون حوزه شهرسازی در جهت مصون ماندن باغات از ساخت و سازهای بی رویه
8)    پیگیری و بررسی جهت تقویت اتحادیه باغداران و شرکت تعاونی باغداران با هدف هویت بخشی قانونی به تصمیمات آنها و همچنین تأسیس اداره استحفاظی باغات و قنوات
9)    جهت حفاظت و صیانت از باغات شهر ، شهرداری موضوع تأمین آب جهت آبیاری منظم باغات را از طریق سازمان های ذیربط پیگیری نماید .
10)    مالکینی که اقدام به احداث باغ در زمین های بایر می نمایند از بسته های حمایتی شهرداری برخوردار می شوند .
11)    مستند به ماده 4 آئین نامه اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر و تبصره های ذیل آن مصوب 1389 شورای عالی استانها) حفاظت از تک تک درختان باغات به عهده مالک یا مالکین باغ می باشد و مسئولیت عدم نگهداری و خشکیدن و قطع درختان نیزبه عهده آنان می باشد شهرداری موظف است با نظارت مستمر و دوره ای وضعیت موجود درختان را با شناسنامه مصوب آنها کنترل و انطباق داده و در صورت مغایرت جهت مقررات قانونی نسبت به اخذ عوارض و جرائم و پیگیری اجرای مقررات قاونی اقدام نماید.
12)    شهرداری و سایر دستگاه های خدمات رسان در تهیه طرح ها ، حفظ باغات دایر را در اولویت قرار دهند .
13)    شهرداری مکلف است با رعایت مقررات قانونی نسبت به تملک باغات ارزشمند در محدوده شهر که عرصه آنها قابل تبدیل به فضای سبز عمومی می باشد اقدام نماید و هر ساله اعتبارات لازم به همراه باغات قابل تملک را در لایحه بودجه سنواتی  شهرداری پیش بینی و جهت تصویب به شورای شهر ارائه نماید .
14)     در راستای اجرای ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری مکلف است نسبت به تهیه شناسنامه باغات شهر و سامانه باغات اقدام  نموده و اطلاعات مربوطه از جمله مساحت ،  نوع مالکیت ، تعداد درخت و نوع درخت و ... را در سامانه مربوطه را درج نموده و بطور مستمر به روز رسانی نماید .
 تبصره : شهرداری موظف است پس از شناسائی باغ های دایر واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه (GIS ) مشخص و اعلام نماید. این باغ ها به هیج وجه حتی در صورت قطع تمام درختان بدون اخذ مجوز قانونی از عنوان باغ خارج نخواهد شد .  
15)     الزام مالکین ساختمان های صنعتی و کارگاه های اداری و مسکونی به تأمین سرانه های فضای سبز بر اساس ضوابط قانونی
16)    فرهنگ سازی و تبلیغات لازم در خصوص اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز و باغات
17)    رعایت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (ماده 1 و 6 و 7) و بند ب ماده 8 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنیتیکی که صراحتأ رها سازی گونه های بیگانه را بدون کسب مجوز جرم محسوب کرده است ، و جلوگیری از کشت و توسعه گونه های غیربومی و مهاجم که باعث ایجاد خسارت به محیط زیست می شود .
18)    شهرداری موظف است سامانه های نظارت مردمی و گزارش گیری های مستقیم را ایجاد و هر یک از گزارش های مردمی واصله را تا حصول نتیجه پیگیری نماید و گزارش ماهیانه آن را به شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه نماید . همچنین شهرداری موظف است به ارائه گزارش های بر خط و به روز رسانی شده مواد 10 و 11 آئین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 20/04/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام و وضعیت باغات و فضای سبز شهر را ضمن انتشار در رسانه های انتشار  عمومی مردمی ، به شورا حفظ حقوق بیت المال ارائه نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
14- نامه شماره 19252/1402 مورخ 6/4/1402 شهرداری (به شماره 1023/1402 مورخ 11/4/1402  دبیرخانه شورا ) موضوع تهیه دانشنامه بزرگ شهر نجف آباد توسط دکتر یداله میرزائی با مبلغ پیش بینی شده حدود 800 میلیون تومان و افرایش ردیف اعتبار 121204 با عنوان مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی هزینه های جاری بودجه سال 1402 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد و پرداخت هزینه فوق از ردیف بودجه مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق در راستای بند 8  ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید و مقرر گردید قرارداد فی مابین ایشان و شهرداری پس از عقد قرارداد جهت بررسی به شورا ارسال گردد .   
15- نامه شماره 17239/1402 مورخ 29/03/1402 شهرداری(به شماره 919/1402 مورخ 29/3/1402 دبیرخانه شورا)موضوع افزایش اعتبار کد ردیف بودجه شماره 6060206 با عنوان تجهیز فرهنگسرای خارون تا سقف مبلغ 000/000/000/11 ريال با توجه به فرسودگی دیتاشوی سالن شهروند و نیاز به خرید یک دستگاه دیتاشوی جدید توسط سازمان فرهنگی – اجتماعی و ورزشی با برآورد قیمت 000/000/000/8 ريال و نظر به اینکه در ردیف بودجه مذکور مبلغ 000/000/000/3 ريال صرفاً تأمین اعتبار گردیده است مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای 2 و 4 و 5 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.
غائب جلسه جناب آقای مهندس یوسفی نژاد که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان  مجاز تلقی می گردد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.