پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و شصت و یکمین (161) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه مورخ (9/7/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و شصت و یکمین (161) جلسه رسمی شورای اسلامی روز یک شنبه مورخ 9/7/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
* مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 161:

*در ابتدای جلسه آقای رضائی مدیر عامل محترم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر باتفاق آقای پازوکی معاون ایشان در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح پرداختند .
*در ادامه آقای مهندس محمودی مدیرعامل  محترم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری باتفاق آقای نظری سرپرست محترم مدیریت جذب و سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری در جلسه شورا حضور و به توضیحاتی پیرامون برخی لوایح پرداختند .
* سپس نامه ها و لوایح واصله به به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1-نامه شماره 37951/1402 مورخ 4/7/1402 شهرداری(به شماره 2050/1402 مورخ 9/7/1402 دبیرخانه شورا ) و با توجه به نامه شماره 10162/1/2059 مورخ 27/6/1402 معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مبنی بر اعتراض به بند 1 جلسه 151 در خصوص تعیین پیمانکار و اجرای ساماندهی بلوار پرستار واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/80 ريال موضوع تأمین اعتبار مبلغ 000/000/000/70 ريال از محل اعتبارات مازاد ردیف های درآمدی 100000 درآمد های عمومی 130000 بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری -  160000 اعانات - کمک های اعطایی و داریی ها 200000 منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و اینکه مبلغ 000/000/000/10 ريال در بودجه سال جاری پیش بینی گردیده و عملیات در حال اجرا می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی بر اساس ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 8 و 12 و 14  از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .  
2-نامه شماره 30767/1402 مورخ 28/5/1402 شهرداری(به شماره 1616/1402 مورخ 29/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به یک نسخه صورتجلسه توافقی به شماره 29921 موره 24/5/1402 در اجرای تبصره های 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری ها فیمابین شهرداری و مالک پیرامون پلاک ثبتی 1/862 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نشانی ویلاشهر – بلوار شهید منتظری و امام علی (ع) و آزادگان که به شرح ذیل منعکس است:
توافقنامه
در اجرای تبصره  3 ماده 101 اصلاحی و براساس نظریه کارشناسان شهرسازی  به شماره 61142 مورخ 23/10/1396 در خصوص پلاک ثبتی 1/862 ناحیه (قطعه) 8 نجف آباد ثبت 12اصفهان  به شماره پرونده  6004295  واقع در ویلاشهر بلوار شهید منتظری وامام علی (ع) وبلوار آزادگان به شرح و با حضور امضاء کنندگان ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
مشخصات پلاک:
  مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی و طرح تفکیکی ارائه شده به متراژ 31706 مترمربع می باشد که به میزان 38/6207 متر مربع معابر داخلی و 125 متر مربع معبر اختصاصی در شمال فضای خدماتی و سبز 51/3614 متر مربع تعریض معابر خارجی ، 80/1414 متر مربع فضای خدماتی و سبز و مساحت 32/20344 متر مربع خالص  و در کاربری مسکونی باقی مانده دارد.

نقاط مختصاتی پلاک:
X:538966, Y: 3615049
حدود ثبتی و ابعاد پلاک:
شمالاً:  57/177 متر به خیابان                                      X:538901               Y:3615111           
شرقاً: 46/135متر به پلاک                                       Y:3615142                        X:539072     
جنوباً: 48/240   متر به پلاک                                        X:539063  Y:3615016                       
غرباً: 91/216 متر به گذر                                        X:538883               Y:3614917               
در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها:
سهم شهرداری  بابت تامین سرانه خدمات عمومی
                                                                          51/7926=%25*31706
1)    بر اساس نظریه کارشناسی شماره 112/1402 مورخ 25/02/1402 و قدرالسهم شهرداری به متراژ5/7926 تامین سرانه خدمات عمومی شهری از قرار هر مترمربع  000/000/70 (هفتاد میلیون) ریال جمعاً به مبلغ  000/000/855/554 (پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون ) ریال ارزیابی گردید %
 سهم شهرداری بابت تامین شوارع و معابر عمومی
88/5944=75/%18*31706
معابر داخلی مازاد حاصل از تفکیک برابر با متر مربع می باشد.
5/262=88/5944- 38/6207
2- بر اساس نظریه کارشناسی شماره 112/1402 مورخ 25/02/1402 میزان مازاد در مسیر معابر رها شده معادل با 5/262 متر مربع می باشد که از قرار هر متر مربع 000/500/17 (هفده میلیون و پانصد هزار ) ریال جمعاً به مبلغ 000/750/593/4 ریال و معابر خارجی برابر با 51/3614 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/25 ( بیست و پنج میلیون ) ریال جمعاً به مبلغ 000/750/362/90 ( نود میلیارد و سیصد و شصت ودومیلیون هفتصدوپنجاه هزار) ریال ارزیابی و جزء طلب مالک می باشد .
3- بر اساس نظریه کارشناسی شماره 112/1402 مورخ 25/02/1402 میزان عرصه خدماتی به مساحت 80/1414  متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/50 ( پنجاه میلون ) ریال و جمعاً به مبلغ 000/000/740/70 ( هفتاد میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ) ریال ارزیابی و واگذار و انتقال می گردد .
4- نظر به عدم امکان واگذاری کامل قدرالسهم خدمات عمومی شهرداری توسط مالک به لحاظ تعدد شرکا تعداد 5 پلاک به شماره های 72 و مساحت 260 متر مربع ، و شماره 82 به مساحت 300 متر مربع ، شماره 57 به مساحت 87/193 متر مربع و شماره 32 به مساحت 248.8 متر مربع و شماره 74 به مساحت 445.17 متر مربع مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 174/1402 مورخ 08/04/1402 به شهرداری واگذارد و جمعاً به مبلغ 000/400/659/122 ریال از  بر آورد  طلب شهرداری در بند فوقانی کسر می گردد .
5- مقرر گردید بر اساس توافق بین مالک و شهرداری انجام کلیه خدمات داخلی طرح تفکیک موضوع این صورتجلسه شامل آماده سازی ، جوی و جدول و پیاده رو سازی و آسفالت و اجرای زیر ساختهای از جمله تاسیسات آب و برق و گاز با نظارت شهرداری و دستگاههای متولی توسط مالک انجام و شهرداری بر اساس بر آورد پیش بینی شده مبلغ 000/000/000/19 ریال خروجی از مطالبات خود در بندهای فوقانی کسر می نماید .بدیهی است پاسخگوئی به انجام تعهدات این بند به خریداران آتی بعهده آقای مصطفی مهدیه و شریک می باشد .
6- با توجه به موارد فوق الذکر  مطالبات مالک از شهرداری بر اساس بندهای فوق و نظریه های هیأت  کارشناس رسمی دادگستری در مجموع مبلغ 000/900/355/307 ریال می باشد که با کسر این مبلغ از طلب شهرداری در بند یک ، مبلغ 000/100/499/247 ریال مطالبه شهرداری از مالک براورد و دریافت می گردد .
7- بر اساس پیشنهاد مالک مبنی پرداخت قسمتی از مطالبات شهرداری بصورت ملکی و معرفی ساختمان واقع در شهر کتالم استان مازندران مطابق نظر به کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 235/1402 مورخ 26/04/1402  به مبلغ 000/000/000/137 ریال برآورد گردید و  از مبلغ طلب شهرداری کسر می گردد و مابقی آن به مبلغ  000/100/499/30(سی میلیارد وچهارصدو نودونه میلیون ویکصد هزار)ريال به صورت نقد و مابقی مبلغ 000/000/000/80(هشتاد میلیارد )ريال طی اقساط 8 ماهه تا پایان سال 1402 به حساب شهرداری واریز  نمایند.        
توضیحات:
الف) مقرر گردید به ازاء تحویل، واگذاری و انتقال میزان در مسیر و یا (اجرای ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک) وهمچنین واگذاری قدارالسهم شهرداری وانتقال ساختمان واقع در شهر کتالم  و اجرای مفاد صورتجلسه فوق ، متقابلاً شهرداری نسبت به تأیید نقشه تفکیکی در قالب 89 عرصه پلاک مسکونی شامل84 پلاک سهم مالک به مساحت 47/18896 متر مربع وقدرالسهم شهرداری ازپلاکها به تعداد 5 پلاک به مساحت 84/1447متر مربع حسب نقشه تفکیکی مورد توافق شهرداری ومالکین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و  ارائه به اداره ثبت اسناد به منظور صدور اسناد مالکیت عرصه های مسکونی و خدماتی مورد توافق  اقدام نماید.
ب) با امضاء این صورتجلسه مالک متعهد می گردد هرگونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی را پاسخگو بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد .
ج) عوارضات متعلقه به غیر از ماده 101 قانون شهرداریها در زمان صدور پروانه قابل وصول می باشد.
د) مفاد صورتجلسه فوق پس ازطی مراحل قانونی در مراجع ذیحصلاح و شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا دارد.
 باعنایت به توافق صورت گرفته نسبت به تفکیک پلاک مذکور طبق نقشه مورد توافق  موارد فوق مشروط به اینکه ملک تملیکی شمال¬در اسرع وقت با قیمت کارشناسی دادگستری و از طریق آگهی مزایده باستناد ماده 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداری ها جهت هزینه کرد در مباحث عمران شهری به فروش برسد باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .  
3-نامه شماره 34625/1402 مورخ 14/6/1402 شهرداری(به شماره 1838/1402 مورخ 18/6/1402 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 101/1402 مورخ 20/1/1402 و با عنایت به عدم موافقت خانه کارگر به منظور عقد قرارداد نیرو برای باجه های فروش اعتبار کارت شهرداری موضوع تأمین نیروی تعداد 8 باجه فروش کارت شهروندی در سال 1402 از طریق استعلام بهاء و بارگذاری در سامانه ستاد از محل ردیف 4070102 (ساماندهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر) با اعتباری بالغ بر 000/000/600/11 ريال به پیمانکاران حقیقی یا حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 8 و 9 و 14  از ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
4-نامه شماره 22423/1402 مورخ 19/4/1402 شهرداری (به شماره 1154/1402 مورخ 22/4/1402 دبیر خانه شورا) منضم به نامه شماره 1505/1/2059 مورخ 12/2/1402 فرماندار محترم ویژه شهرستان نجف آباد منضم به نامه شماره 726/02/523 مورخ 7/2/1402 اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد در خصوص پرداخت تعداد 40 نفر به ازای هر نفر مبلغ 000/000/15 ريال در کل 000/000/600 ريال هزینه های طرح آرامش مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بندهای 4 و 8  از ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی پرداخت وجه فوق از محل ردیف اعتباری 150208 کمک به بخش عمومی بودجه سال 1402 شهرداری  مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .  
5-نامه شماره 29589/1402 مورخ 22/5/1402 شهرداری (به شماره 1549/1402 مورخ 24/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع طرح احداث پارکینگ عمومی در زمین جنب شهرداری با رویکرد تأمین منابع مالی از محل پروژه با برگزاری تشریفات مناقصه بر اساس آئین نامه مالی شهرداری ها و انتخاب پیمانکار جهت احداث پارکینگ عمومی در سه طبقه زیرزمین، همکف تجاری و طبقه اول اداری (طبق نقشه و مشخصات پیوست) با برآورد اولیه بالغ بر 000/000/720/895 ريال و پرداخت مبلغ فوق از محل فروش کاربری های تجاری ، اداری در زمان ارائه صورت وضعیت پیمانکار مربوطه با قیمت کارشناسی روز مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره و تأمین اعتبار مربوطه در بودجه سال جاری و اجازه انجام کار طبق تشریفات صدرالذکر با عنایت به بندهای 8 و 9  از ماده 55  قانون شهرداریها ، ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 8 و 12 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .  
6-نامه شماره 2/ح/1053 مورخ 6/6/1402 مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان موضوع دو نسخه قرارداد حسابرسی صورتهای مالی منتهی به 29/12/1401 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
7-نامه شماره 37344/1402 مورخ 30/6/1402 شهرداری (به شماره 1997/1402 مورخ 4/7/1402 دبیرخانه شورا) موضوع پرداخت 5 عدد سنسور هر کدام به مبلغ 000/000/40 ريال در کل به مبلغ 000/000/200 ريال(دویست میلیون ريال) مساعدت به مادران دارای فرزند دیابتی مطرح که پس از بحث و بررسی باعنایت به بندهای 4 و 8  از ماده 80 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی با پرداخت وجه فوق از محل ردیف اعتباری 150208 کمک به بخش عمومی بودجه سال 1402 شهرداری موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .  
8-نامه شماره 36010/1402 مورخ 22/6/1402 شهرداری (به شماره 1899/1402 مورخ 26/6/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری تعداد 6 دستگاه اتوبوس های خطوط گلدشت و قلعه سفید مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب  نرسید+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.