پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

منشور اخلاقی و برنامه های اجرایی شورای اسلامی دوره ششم شهر نجف آباد

"منشور اخلاقی "

تأثیرناپذیری از نقوذ ثروتمندان و جاذبه ی ثروت، رعایت دقیق قوانین و عدم تخطی از آن با حیله های شبه قانونی، رعایت ویژه ی محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیرلازم و در یک جمله رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار و بهره گیری از دانش و تجربه مواد عمده ی توصیه نخست اینجانب است. (فرازی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز دوره دوم شوراهای اسلامی6/2/86)  

به منظور برخورداری از شورای اسلامی اخلاق محور، امانتدار، عامل به وظایف و مأموریتهای قانونی و متعهد به حقوق مردم، "منشور اخلاقی شورای اسلامی شهر " ارائه میگردد تا اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد با اغتنام از فرصت خدمت به مردم، مفاد منشور را وجهه همت خویش قرار داده و رسانه های جمعی، نهادهای فرهنگی، گروههای غیردولتی و آحاد مردم نیز تراز مطالبات خود از شورا را در آینه ی منشور اخلاقی شورا ارائه نمایند.
1-    تهیه و تدوین مولفه ها و شاخصهای اخلاقی شورا مبتنی بر آیات قرآن کریم، احادیث و روایات معصومین)ع(، قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله نظام، رهنمودهای حضرت امام)ره(  و مقام معظم رهبری، قانون شوراها و سیاستهای مصوب برنامه های پنجساله¬ی توسعه.
2-    بهره گیری از دیدگاهها و آراء، فرهیختگان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، موسسات مطالعاتی و تشکلهای مردمی به منظور اعتلاء و ارتقاء مفاد منشور اخلاقی.
3-    ترویج و فرهنگ سازی به منظور نهادینه کردن هنجارها و باورهای مندرج در منشور اخلاقی شورا با همکاری و مشارکت رسانه ها، اصحاب مطبوعات و نهادهای فرهنگی.
4-    توجه ویژه به مختصات شهر اسلامی از دریچه عدالت در تقسیم خدمات شهری، تامین آرامش روحی مردم، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، در برنامه¬های عمران و آبادانی، حفظ طببیعت و بهداشت محیط.
5-    مسئولیت پذیری در پیشگاه خداوند برای ارائه بهترین خدمات به مردم در طول مدت کوتاه مسئولیت چهارساله خدمتگزاری با روحیه جهادی و بسیجی.
6-    دقت در مسئله یابی، تشخیص نیازهای محلی،پیگیری و شناخت توانمندیهای منطقه ای  و آگاه سازی مردم نسبت به امکانات و جلب مشارکت آنان در زدودن مشکلات و چگونگی استفاده از منابع منطقه ای برای پیشبرد امور و رفاه مردم .
7-    اهتمام به حفظ هویت و اصالت مناطق مختلف شهر و پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی و استحکام بناها .
8-    اهتمام به حل معضلات اجتماعی و فرهنگی شهر در کنار اقدامات عمرانی و تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و نارسایی هایی که چهره ی شهر را مخدوش و امنیت روانی شهروندان را به مخاطره می¬اندازد.
9-    برخورداری از شرح صدر و شکیبایی در اعتراضات مراجعین به تصمیمات و تلاش برای تقویت تفاهم و همدلی میان اعضای شورا و پرهیز از بروز گرایشهای شخصی، تک¬روی و عدم پذیرش تصمیمات اتخاذ شده جمعی.
10-     حفظ ارتباط دائمی و حضور صمیمانه میان مردم و اطلاع از مشکلات آنان.
11-     وفای به عهد و انجام وعده ها به منظور تقویت اعتماد و آرامش شهروندان.
12-     تلاش برای ارتقاء رضایتمندی مردم از طریق مهرورزی، سرعت، دقت، امانتداری برای حفظ کرامت شهروندان.
13-     تنظیم قواعد و چارچوب های قانونی و حمایت از برنامه ها برای جلب مشارکت مردم در مدیریت شهری.
14-     برخورداری از تواضع، فروتنی، صداقت و صفا و پرهیز از غرور و خودپسندی، فاصله گرفتن از مردم و فخرفروشی به آنان.
15-     تعامل مثبت با کارگزاران حکومتی در صف و ستاد و تقویت هماهنگی میان ادارات و نهاد شورا و شهرداری.
16-     توجه جدی جهت انتخاب دقیق و مطلوب شهرداری که دارای ویژگیهای عدالت محوری، کاردانی، دینداری، روحیه انقلابی،شیفتگی در خدمت، حسن سلوک با مردم،صداقت، پرتلاش و امانتداری، کفایت و کارآمدی و پرهیز از تبعیض و قوم گرایی و عدم انعقاد قرارداد با نزدیکان و خویشان و رعایت عدم تعارض منافع .
17-     اهتمام جدی به نظارت و حسابرسی از کار شهرداری و نظارت دقیق بر امور مالی و اقدامات شهرداری و مسئولیت خواهی و پرهیز از بی تفاوتی در برابر کوتاهی و کج رفتاریها بدون کشاندن مسایل به افکار عمومی و رسانه ها.
18-     انتخاب مشاوران امین ، مومن و کاردان واستفاده از نخبگان متعهد برای تحقق برنامه های توسعه شهری.
19-     پرهیز از رفاقتهای شخصی، و گرایشات قومی و ملاحظات گروهی در حمایت از گزینش مدیران.
20-     انضباط مالی، مصرف بهینه و پرهیز از اتلاف وقت و منابع و اجتناب از تخصیص امکانات فراقانونی به خود و دیگران.
21-     برخورد با مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هر گونه هدیه و نیز پرهیز از فریفته شدن و احساس ضعف در مقابل تطمیع و تهدید صاحبان ثروت و قدرت.
22-     پرهیز از سفرهای غیرضروری و برگزاری نشستهای بی حاصل و هزینه بر.
23-     اجتناب از هر گونه اقدامی که به اموال وآبرو و حیثیت افراد لطمه وارد مینماید .
24-     حفظ کرامت انسانی درتمامی شؤن اجتماعی و برخورداری همه شهروندان از حقوق انسانی برابر ومنع تبعیض و احترام به حقوق شهروندان.
25-     تلاش در جهت تقویت بنیان خانواده، حفظ جایگاه زنان و ارتقاء سطح فعالیت های اجتماعی آنان و مشارکت در امور جامعه.
26-     توجه به آموزش های شهروندان و ارتقاء سطح آگاهی جامعه.
27-     ترویج قانون مداری در جامعه و گسترش نظم و انضباط اجتماعی.
28-     تلاش در جهت جلب مشارکت شهروندان در مسؤلیت های قانونی و اجتماعی.
29-     توجه جدی به شفافیت امور و اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و اهتمام و حمایت از نظارت عمومی و نقد و تحلیل زمینه های نقض حقوق شهروندان.
30-     اولویت بندی امور و توجه جدی به نیازهای اساسی شهروندان.
31-     توجه به پیوست فرهنگی در تمامی پروژه های عمرانی.
32-     تلاش در جهت آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف و مسؤلیت پذیری نسبت به جامعه.
33-     جدیت درالتزام مدیران و مسئولان به رعایت حقوق شهروندی و اخلاق مداری و روحیه جهادی و پرهیز از صفات مضموم.
34-     تلاش در جهت ایجاد وحدت و همدلی در بین تمام شهروندان.
35-     داشتن روحیه پیگیری و مطالبه گری براساس نیازها و اولویت های شهروندان.
36-     تقدم وظایف محوله شورای اسلامی شهر بر تمامی مشاغل و دغدغه ها و حفظ جایگاه قانونگذاری و نظارت شورا.

«راهبردهای اجرایی»

1-    تشکیل کمیته های فنی و مشورتی در زمینه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،ورزشی، اقتصادی،عمرانی ، شهرسازی و  استفاده از توان نخبگان.
2-    تلاش درجهت برخورداری از هوای پاک، فضای سبز مناسب و محیط زیست سالم
3-    تلاش در جهت تأمین امکانات سیاحتی،گردشگری،تفریحی.
4-    بسترسازی ورزش همگانی، پیاده روی و کوه پیمایی
5-    توجه جدی در خصوص رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، تکدی گری وکودکان کار
6-    تشویق و حمایت و جلب مشارکت شهروندان در جهت ارتقاء سطح فکری، فرهنگی، معیشتی، اقتصادی و عمرانی جامعه
7-    توجه جدی به مسائل فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی
8-    توجه جدی به مدیریت واحد شهری و تعامل با تمام دستگاه های خدماتی جهت بهره برداری بهینه از منابع و پرهیز از فعالیت های موازی
9-    اهتمام در خصوص استفاده از خدمات بخش خصوصی و حمایت از آنان
10-    اهتمام در هوشمند سازی شهر و توسعه پایدار شهر
11-    پیگیری جهت توجه بیشتر به صنایع دستی و هنری
12-    پیگیری جهت رسمیت قانونی مناطق و تفویض اختیار به مدیران مناطق و ساماندهی چارت سازمانی مناطق
13-    هویت بخشی فرهنگی و تاریخی به مناطق با توجه به مسائل فرهنگی و قومیتی
14-    پیگیری خواهر خواندگی شهر نجف آباد با شهرهای داخل و خارج کشور
15-    همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کار و دفاتر کاریابی جهت آموزش مشاغل مورد نیاز جامعه و حل مشکل  بیکاری.
16-    تأسیس واحد تحقیق و پژوهش شورا شهرداری و برقراری ارتباط و استفاده از تجارب پژوهشی و آموزشی جهت پیشبرد برنامه¬های فرهنگی،اجتماعی،بهداشتی،عمرانی،رفاهی، شهرسازی و...
17-    پیگیری در خصوص احداث بنگاه های اقتصادی زود بازده و تعاونی ها و کارگاه های کوچک و خانگی با کمک بخش خصوصی.
18-    اصلاح ساختار اداری شهرداری و سازمان های وابسته و استفاده از نیروهای کارآمد
19-    استفاده از نیروهای تحصیل کرده و متخصص موجود و بازخرید نیروهای ناکارآمد.
20-    اصلاح اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری.
21-    راه اندازی کانال مجازی  و تقویت سایت شورا جهت پیگیری و پاسخگویی به درخواست های شهروندان
22-    فرهنگ سازی جهت جلوگیری از تخلفاتی از جمله تخلف رانندگی، رهاکردن آب در معابر و سد معبر و ...
23-    پیگیری جهت استفاده از فضای اماکن مذهبی برای امور فرهنگی و ورزشی با مشارکت نهاد ها و سازمان ها و بخش خصوصی
24-    پیگیری جدی در خصوص جمع آوری سگهای بلاصاحب و واگذاری به بخش خصوصی.
25-    پیگیری در خصوص ایجاد زمینه اشتغال افراد جویای کار بخصوص اشتغال افراد هنجارشکن با حمایت سازمان های دولتی و بخش خصوصی.
26-    پیگیری جهت اجرای شهر فعال ورزش( طرح شفا) با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیأت ورزش همگانی .
27-    ساماندهی ورزشگاه سمندری و رسالت جهت ورزش بانوان و تجهیز با وسایل ورزشی
28-    پیگیری جهت تاسیس و قانونمند نمودن شورایارها و سرای محلات.
29-    پیگیری در جهت حفظ باغات و جلوگیری جدی از تغییر کاربری های غیر مجاز.
30-    ساماندهی و تجهیز محل ورزش بانوان در پارک لاله و پارک کوهستان.
31-    پیگیری جهت حل مشکلات محیط زیست ویلاشهر و مناطق.
32-    پیگیری جهت تسریع در روند اجرایی قطار شهری نجف آباد- اصفهان.
33-    پیگیری در جهت اجرای پروژه اتوبان موازی بلوار فعلی اصفهان – نجف آباد.
34-    پیگیری جهت احداث کمربندی شمالی که از سنگ سفید عبور نماید.
35-    پیگیری جابجایی کمربندی جنوب از محل فعلی به بعد از شهرک صنعتی جوزدان.
36-    جانمایی احداث مخازن جهت جمع آوری آب باران برای فضای سبز در تمام مناطق.
37-    جمع آوری ضایعات ساختمانی از کلیه نقاط محدوده و حریم شهر.
38-    پیگیری جهت تأسیس پست بانک در فیروزآباد ، طالقانی ، صالح آباد توسط بخش خصوصی.
39-    تأسیس شرکت جمع آوری، حمل و دفن ضایعات ساختمان با همکاری بخش خصوصی.
40-    پیگیری احداث پارکینگ جهت وسائط نقلیه سنگین در نقاط بیرونی شهر.
41-    پیگیری ادامه احداث چهارباغ
42-    پیگیری احداث شهرک تعمیرات، تجهیزات و نمایشگاه خودرو.
43-    پیگیری در خصوص روشنایی معابر سطح شهر.
44-    نظارت دقیق بر حفاری سازمانهای خدمات رسان و ترمیم صحیح و سریع ترانشه ها.
45-    ادامه احداث پارکینگ در مرکز شهر خصوصاً خیابان 17 شهریور و خیابان امام.
46-    پیگیری در خصوص انتقال منطقه صنعتی پلیس راه به بعد از کمربندی سردار شهید کاظمی.
47-    ایجاد و مناسب سازی پیاده روها واماکن عمومی سطح شهر وتوجه ویژه به معلولان.
48-    اصلاح هندسی تقاطع های نامناسب.
49-    ساماندهی میدان امام.
50-    ادامه احداث خیابان میرداماد.
51-    پی گیری جهت احداث سیتی سنتر.
52-    دسترسی شهرک سعیدفر به کمربندی شمال.
53-    ادامه خیابان 15 خرداد شمالی.
54-    تعریض خیابان شیخ بهایی.
55-    احداث فرهنگسرا درقسمت جنوب و غرب منطقه 2 .
56-    ادامه خیابان فرخی تا کمربندی شمال.
57-    اهتمام جدی جهت روکش آسفالت معابر وآسفالت معابر خاکی همه مناطق شهر.
58-    پیگیری انتقال کارگاه های مزاحم شهری و احداث شهرک مشاغل مزاحم.
59-    اتصال خیابان  15خرداد جنوبی به کمربندی جنوب.
60-    اتصال بلوار بهارستان به خیابان جدیدالاحداث کشاورز.
61-    پیگیری جهت احداث تقاطع همسطح یا زیر گذر کمربندی جنوب به یزدانشهر و روشنایی و ایمنی کمربندی جنوب از زیر گذر جلال آباد تا آرامستان بهشت فاطمه.
62-    طراحی و اجرای ورودی های بلوارمطهری، بلوار انقلاب و خیابان مفتح از خیابان جانبازان.
63-    روفیوژ بلوار مفتح - تبدیل خیابان به بلوار.
64-    پیگیری جهت احداث مجموعه ورزشی آموزش و پرورش بلوارطالقانی.
65-    پیگیری جهت احداث استخر در یزدانشهر با همکاری اداره ورزش و جوانان و بخش خصوصی.
66-    ساخت و نصب تابلو برای  ورودی یزدانشهر، ویلاشهر و امیرآباد.
67-    پیگیری جهت راه اندازی دفتر پلیس راهور.
68-    پیگیری جهت ساخت مدارس قسمت سوم یزدانشهر.
69-    جانمایی و احداث سرویس بهداشتی عمومی یزدانشهر.
70-    سروسامان دادن به بلوار پرستار.
71-    پیگیری تکمیل مقبره شهدای گمنام یزدانشهر و امیرآباد.
72-    ادامه بلوار ظفر تا کمربندی جنوب
73-    ادامه بلوار توحید از بلوار امام رضا تا کمربندی
74-    پیگیری جدی در خصوص حل مشکل افت فشار آب در تمام مناطق شهر
75-    پیگیری و جدیت در ادامه اجرای پروژه فاضلاب
76-    ایجاد ورودی و خروجی به کمربندی شمال، مسکن مهر و آزادگان
77-    اصلاح ورودی و خروجی شهرک آزادگان از کمربندی شمال به بلوار شهید بهشتی
78-    کنترل و نظارت جدی بر ساخت و سازها و ساماندهی وضعیت منطقه امیرآباد.
79-    ساماندهی خیابان طالقانی امیرآباد.
80-    ساماندهی منطقه چمران.
81-    برنامه ریزی جهت دفع آبهای سطحی همه مناطق.
82-    اصلاح ورودی و خروجی از سمت شرق(گلدشت) از سمت جنوب میدان معلم و سمت غرب بلوار دانشگاه.
83-    اهتمام جدی در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام.
84-    پیگیری جدی در خصوص تکمیل پمپ بنزین ویلاشهر.
85-    پیگیری انتقال پادگان های شمال شهر به خارج از حریم شهر.
86-    اصلاح پیاده روها و روفیوژ بلوارها.
87-    پیگیری ساماندهی وضعیت نابسامان شبکه برق بلوارهای سطح شهر و جمع آوری کابل های عرضی بلوارها.
88-    پیگیری جدی در خصوص احداث کانال خدمات در محلات جدیدالاحداث از جمله شهرک آپادانا.
89-    پیگیری جهت حذف تیرهای عمودی برق و مخابرات و کابل کشی از زیرزمین.
90-    اصلاح و رفیوژ گذاری خیابان طالقانی امیرآباد
91-    پیگیری جهت احداث ساختمان شورای اسلامی شهر نجف آباد
92-    تلاش درجهت بهسازی  وضع شبکه¬ها و ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و بار و دسترسی مناسب برای همه شهروندان به امکانات مناسب.
93-    تلاش در جهت زیباسازی شهر و استفاده از نمادهای ایرانی، اسلامی و حذف آلودگی های بصری و ناهنجاری های معماری.
94-    برخورداری مناسب از خدمات مدیریت شهری و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تسریع در انجام امور.
95-    تلاش در جهت برخورداری شهروندان از امکانات و خدمات مناسب از جمله خدمات بهداشتی،آب آشامیدنی سالم و..
96-    پیگیری جهت اصلاح وضعیت طرح جامع و تفضیلی شهر از نظر کیفیت و کمیت کاربری ها.
97-    شفافیت درخصوص وضعیت املاک شهرداری.
98-    پیگیری در خصوص احداث بنگاه های اقتصادی زود بازده و تعاونی ها و کارگاه های کوچک و خانگی با کمک بخش خصوصی
99-    پیگیری اجرای طرحهای فرهنگی، هنری، ورزشی)هتل، موزه، کتابخانه، پارک آبی، باشگاه، استخر و...( با مشارکت بخش خصوصی.
100-    پیگیری جهت احداث پارک جنگلی میان کوه جلال آباد.
101-    احداث شهرک کارگاهی و نمایشگاهی فرش و صنایع دستی
102-    احداث سینما در مناطق مختلف.
103-    پیگیری جهت احداث ورزشگاه بزرگ نجف آباد و احداث مجموعه های ورزشی در مناطق مختلف با همکاری اداره ورزش و جوانان، هیأت های ورزشی و بخش خصوصی.
104-    واگذاری پارکهای محلی به بخش خصوصی جهت راه اندازی مجموعه های فرهنگی رفاهی – تفریحی
105-    تشویق شهروندان به مشارکت در زیبا سازی شهر،از جمله نمای ساختمان، گل کاری و نورپردازی و...
106-    پیگیری جهت احداث باغ بانوان و مجموعه های فرهنگی،ورزشی،تفریحی ویژه بانوان در مناطق مختلف شهر با رویکرد توانمندسازی فکری و فرهنگی و افزایش رشد و پویایی بانوان با تاکید بر شعایر ملی و مذهبی.
107-    پیگیری احداث شهربازی در مناطق پنجگانه شهری.
108-    ساماندهی بازارهای روز.
109-    احداث مسیرهای مناسب پیاده روی و دوچرخه سواری در تمام مناطق
110-    پیگیری جهت تجهیز اماکن اداری و دولتی و تشویق شهروندان به استفاده ازسیستم انرژی تجدید پذیر.
111-    تشکیل کمیته ای با همکاری اداره آموزش و پرورش، بخش خصوصی و خیرین جهت رسیدگی به درخصوص مشکلات مراکز آموزشی اکثر مناطق شهر از جمله: فرسودگی مدارس،کمبود فضای آموزشی، نامناسب بودن تجهیزات و امکانات آموزشی .
112-    پیگیری احداث هتل و مهمان پذیر با مشارکت بخش خصوصی.
113-    حمایت از بخش خصوصی در جهت احیای بافت فرسوده.
114-    پیگیری احداث موزه دفاع مقدس.
115-    احداث خانه هنرمندان با کمک بخش خصوصی.
116-    احداث مجتمع های فرهنگی،رفاهی درمحل ورودی های شهر با مشارکت بخش   خصوصی.
117-    تشکیل کمیته صنعت و معدن وتجارت با رویکرد پیگیری مسائل مربوط به تولید و اشتغال.
118-    پیگیری احداث آرامستان  بزرگ شهر.
119-    احداث نمایشگاه دائمی و بازارچه های محلی،بورسهای تخصصی (سنگ،مبل،پارچه، لوازم خانگی، صنایع دستی، فرش، گل و گیاه، مواد پروتئینی، محصولات کشاورزی، محصولات فرهنگی و کتاب).
120-    پیگیری جهت تکمیل ورزشگاه شهید نوریان بهارستان با آموزش و پرورش.
121-    پیگیری جدی درخصوص ساخت فرهنگسرای کوثر و ساختمان شهرداری یزدانشهر.
122-    پیگیری جهت احداث تقاطع همسطح یا زیر گذر کمربندی جنوب به یزدانشهر و روشنایی و ایمنی کمربندی جنوب از زیر گذر جلال آباد تا آرامستان بهشت فاطمه.
123-    پیگیری جهت تکمیل سالن آموزش و پرورش در یزدانشهر.
124-    سامان دهی خطوط مینی بوس و اتوبوس یزدانشهر، راه اندازی خط داخلی و تعویض وسائط نقلیه فرسوده.
125-    پیگیری جهت راه اندازی شعب بانکها در یزدانشهر.
126-    اهتمام جدی در خصوص ساخت و نصب تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر.
127-    احداث پارکهای محله ای و فضاهای ورزشی در همه مناطق شهر بخصوص مناطق کم برخوردار.
128-    پیگیری جهت احداث مرکز اورژانس امیرآباد.
129-    سامان دهی خطوط مینی بوس و اتوبوس یزدانشهر، راه اندازی خط داخلی و تعویض وسائط نقلیه فرسوده.
130-    ساماندهی وضعیت گلزار شهدای امیرآباد و فیروز آباد.
131-    پیگیری جدی جهت تکمیل فرهنگسرای صالح آباد.
132-    پیگیری جهت تجهیز و بهره برداری فرهنگسرای ویلاشهر.
133-    پیگیری جهت حل مشکل سرویس حمل و نقل ویلاشهر.
134-    پیگیری جهت راه اندازی دفتر پلیس +10.
135-    پیگیری جهت راه اندازی دفتر خدمات الکترونیکی قضایی.
136-    پیگیری جهت احداث درمانگاه شبانه روزی در ویلاشهر.
137-    توسعه و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر.
138-    پیگیری جهت احداث شهرک آموزش راهنمایی و رانندگی.
139-    پیگیری جهت احداث شهرک علمی و فناوری(شهرک آی تی).
140-    پیگیری جهت طراحی و اجرای شهرک سلامت با مشارکت بخش خصوصی.
141-    پیگیری احداث مجتمع خدماتی، رفاهی بعد از کمربندی جنوبی.
142-    پیگیری احداث جاده سلامت در کمربندی شمال- جنوب.
143-    احداث زمین اسکیت در پارک لاله
144-    هوشمند سازی سیستم املاک و اموال شهرداری منقول و غیر منقول
145-    پیگیری جدی در خصوص وصول سهم شهر از ارزش افزوده و آلایندگی ها.
146-    رعایت عدالت در تقسیم درآمدهای حاصل از واریز ارزش افزوده،عوارض سوختگیری و گمرکی و آلایندگی- استانی و مرکزی در بین همه مناطق .
147-    جذب سرمایه گذاری در همه مناطق به جهت رشد موزون و جلوگیری از تجمیع سرمایه گذاری در نقاط خاص.
148-    فعال نمودن واحد مشارکت و سرمایه گذاری در همه مناطق.
 مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.