پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

سی و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

سی و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (17/10/1396)
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و چهارمین(34)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یک شنبه مورخ 17/10/96 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند :
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 34:
*نامه شماره 71176/13/20 مورخ 25/9/96 مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری موضوع تدوین برنامه ها و سیاست های فرهنگی اجتماعی حوزه زنان و خانواده مطرح که با توجه به محرومیت شورای اسلامی شهر نجف آباد از داشتن عضو خانم در این دوره از شورا پیشنهاد گردید که کمیته ای به عنوان زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی اجتماعی تشکیل و از بانوان فعال اجتماعی در این کمیته دعوت بعمل آید و جلساتی با عنوان زنان و خانواده تشکیل دهند و گزارش این جلسات به کمیسیون فرهنگی جهت اقدامات بعدی ارسال گردد .

 
*درخواست آقای سلیمانی با موضوع طرح و پروژه تخصصی نمایشگاه ، پرورشگاه و فروشگاه کبوتران خارجی و داخلی به شماره 3686/96 مورخ 27/9/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید دفتر مشارکت ها و سرمایه گذاری ضمن بررسی طرح مذکور ، اقدام لازم بعمل آورد و زمینی در نزدیکی باغ موزه و باغ بانوان برای این منظور پیشنهاد گردید .
* پیرامون مسائل و مشکلات باغ بانوان بحث و گفتگو صورت گرفت که مقررگردید سازمان محترم رفاهی تفریحی شهرداری جلسه ای با این محوریت تشکیل و از نمایندگان شورا دعوت بعمل آید .
* نامه شماره 647 /ش /96 مورخ 30/9/96 مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و کارآفرینی شاخص پژوه موضوع درخواست واگذاری زمین با کاربری آموزشی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید به اداره محترم راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد معرفی گردند .
* درخواست آقای .... به شماره .... مورخ 5/10/96 مبنی بر مساعدت در هزینه کفن و دفن پدر مرحومشان ....مطرح که مقرر گردید پیرو مصوبه شماره 1789/96 مورخ 23/5/96 از محل اختیارات جناب شهردار 50% تخفیف در هزینه کفن و دفن مرحوم اعمال گردد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-طرح لایحه اعضاء محترم شورای اسلامی شهر با توجه به درخواست های مکرر مردمی در خصوص دفن اموات در آرامستان قدیم گلزار شهدای یزدانشهر مطرح که مقرر گردید شهرداری در محل هایی از آرامستان قدیم که امکان دارد اجازه دفن اموات را صادر و هزینه آن براساس مصوبه آرامستان قدیم به شماره 2290/95 مورخ 8/8/95 دریافت گردد که مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
2-درخواست آقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد مبنی بر تقاضای 2 روز مأموریت در هفته از دانشگاه صنعتی اصفهان جهت شرکت فعالتر در کمیسیون ها وجلسات شورا ( پیرو نامه شماره 40074/32/20 مورخ 7/6/96 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری محترم اصفهان ) مطرح که تقاضای ایشان مبنی بر درخواست 2 روز مأموریت در هفته مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
3-نامه شماره 54949/96 مورخ 26/9/96 شهرداری ( به شماره 3658/96 مورخ 26/9/96 دبیرخانه شورا ) پیرو نامه شماره 50478 مورخ 2/9/96 ، منضم به تصویر نامه شماره 9016/300/58001 مورخ 4/9/96 ریاست محترم دادگستری شهرستان نجف آباد با موضوع درخواست همکاری و مساعدت لازم جهت تأمین بخشی از هزینه های اجرای طرح تجهیز مجموعه و محوطه دادگستری شهرستان نجف آباد به دوربین های مداربسته در جهت تقویت و گسترش پایش تصویری و حفظ و امنیت عمومی مجموعه و شهروندان مراجعه کننده با عنایت به تأمین بخش عمده ای از هزینه اعلام شده قبلی از طریق قوه قضائیه ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین مانده هزینه مذکور تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال از محل ردیف کمک ها و پرداختها به موسسات عمومی بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 4و8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
4- نامه شماره 58855/96 مورخ 12/10/96 شهرداری ( به شماره 3890/96 مورخ 17/10/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 382/902 قطعه 4 نجف آباد واقع در بخش 11 ثبت اصفهان متعلق به آقای ..... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 56414 مورخ 3/10/96 درخصوص ششدانگ پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شر ح ذیل منعکس است :
مختصات ملک :3613464 :y 530508:X
شمالاً بطول 10 متر به پلاک ، شرقا ً بطول 29 متر به گذر ، جنوباً بطول 55/1 و 50/5 و 95/4 متر به گذر ، غرباً بطول 50/26 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 38/293 متر مربع بصورت عرصه می باشد .
مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره قرارداد50621 به دبیرخانه شهرداری مورخ 2/9/96 پس از تحویل و واگذاری و انتقال ششدانگ پلاک ثبتی 383/902 قطعه 4 نجف آباد بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز تا مبلغ 000/000/150(یکصد و پنجاه میلیون )ریال بصورت شناور برروی هر پرونده و پلاکی که تا پایان سال 97 معرفی نماید نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه پلاک مسکونی 6959 به مساحت 150 مترمربع به ارزش ریالی 000/000/4ریال (هر متر مربع ) و ارزش کل 000/000/600 ریال و عرصه پلاک مسکونی 6960 به مساحت 152 متر مربع به ارزش 000/500/3 ریال و ارزش کل 000/000/532 واقع در یزدانشهر – شهرک امام علی – فاز 8 –بلوک 13 مهستان47 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است اسناد مالکیت عوض و معوض در یکی از دفاتر اسناد رسمی بصورت همزمان نقل و انتقال صورت می پذیرد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
 
5- نامه شماه 59851/96 مورخ 17/10/96 شهرداری ( به شماره 3914/96 مورخ 17/10/96 دبیرخانه شورا ) پیرو مصوبه شماره 910/96 مورخ 25/3/96 و نظر به اجرای مفاد مواد 67 و 79 قانون شهرداری ها و برگزاری جلسات بودجه سالیانه و ارائه گزارشات جامع از عملکرد ماهیانه حوزه های مختلف شهرداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر و با توجه به تلاش و کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش و پرتلاش مجموعه شهرداری در پیشبرد امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحدهای شهرداری در سال جاری ، شهرداری در نظر دارد به جهت جبران بخشی از مزایای ماهانه در سال 96 و تقدیر از زحمات شبانه روزی این عزیزان به روال سال قبل و همچنین 6 ماهه اول سال جاری و در قالب پرداخت پاداش عملکرد کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری و درراستای ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان مجموعه شهرداری بصورت پرداخت پاداش عملکرد بصورت 6 ماهه از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با عنایت به رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
ختم جلسه: جلسه ساعت 18:30 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.