پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (22/12/1396)


پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)  پنجاه ویکمین(51)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 22/12/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 51:
*پیرامون لوایح فروش گذر متروکه که از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارسال می گردد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید این گونه لوایح در سال 97 بدون توافقنامه پیوست به شورا ارسال نگردد و در غیر اینصورت قابل رسیدگی نخواهد بود .
*درخواست خانم ... به شماره 4795/96 مورخ 3/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که با توجه به شرایط خاص ایشان مقرر گردید بازدیدی توسط جناب آقایان مهندس پزشکی ، مهندس ابوترابی و آسیابانی صورت گیرد .


 

*درخواست آقای ... پیرامون زمینی در مجاورت زمین هایی که شهرداری به سپاه پاسداران واگذار نموده است به شماره 5192 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام گردد تعدادی از پلاکها انتقال داده شده اند و دو پلاک باقیمانده است دلیل عدم انتقال پلاکهای فوق چیست ؟آقای اصلانی مدیر محترم واحد املاک شهرداری درخواست مصوبه نموده اند ، واگذاری املاک قبلی براساس کدام مصوبه شورا بوده است ؟ ضمن بررسی موضوع نتیجه به این شورا ارسال گردد .
* درخواست خانم ... مالک پلاک ثبتی 4/905 قطعه 6 به شماره 5160/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش عوارض دفترچه مانده بدهی ایشان را تقسیط 20 (بیست ) ماهه نماید .
*درخواست آقای ... مالک پلاک ثبتی 5/1390 قطعه 10 واقع در منطقه یک (پرونده به شماره کامپیوتری 3051416) به شماره 5144/96 مورخ 21/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید پرونده ایشان جهت طرح در کمیسیون توافقات شهرداری قرار گیرد .
*درخواست آقای ... مالک پلاک ثبتی 5/1499 قطعه 10 (پرونده به شماره کامپیوتری 3048954) واقع در منطقه یک به شماره 5162/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و مساعدت لازم ، نتیجه را به این شورا رسال نماید .
*پرونده به شماره کامپیوتری 4012771 واقع در منطقه 4 متعلق به آقای ... جهان تیغی مطرح که پس از بحث و بررسی نظر به اینکه پلاک ثبتی ایشان قبلاً در محدوده شهر بوده است مقرر گردید پرونده نامبرده در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح گردد .
*پرونده به شماره کامپیوتری 1051270 متعلق به آقای ... مالک پلاک ثبتی 133 قطعه یک واقع در منطقه یک مطرح که با توجه به اینکه در زمان اخذ پروانه هزینه تغییر کاربری اخذ نشده است و در طرح جامع جدید تغییرکاربری یافته ، هزینه محاسبه شده جدید یعنی مبلغ 000/170/16 ریال قانونی است و قابل حذف نیست و مقرر گردید شهرداری مبلغ مذکور را تقسیط نماید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 62750/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4181/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 1943/96 مورخ 28/10/96 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه سال 97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی  نجف آباد به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 76389/96 مورخ 20/12/96 شهرداری (به شماره 5106/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 1944/96 مورخ 28/10/96 سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی نجف آباد بانضمام یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه 96 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 77610/96 مورخ 22/12/96 شهرداری ( به شماره 5204/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تشکیل ستاد نوروزی شهرداری و برنامه ریزی جامع در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و میهمانان محترم در عید سعید باستانی سال 1397 و لزوم فعال شدن و ایجاد انگیزه بیشتر اعضاء ستاد در پیشبرد  اهداف این مجموعه شهرداری در نظر دارد نسبت به تشویق و تقدیر از زحمات و تلاش بی وقفه¬ی این مجموعه و افراد موثر در قالب پاداش عملکرد ستاد نوروزی و در راستای رعایت و اجرای مفاد 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری درخصوص تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 77557/96 مورخ 22/12/96 شهرداری (به شماره 5205/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی به شماره 76360 مورخ 2/12/95 و همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2/417 قطعه 7 نجف آباد به نشانی بلوار بهارستان – خیابان رضایی جنوبی – متعلق به آقای ... . نظر به اینکه شهرداری نسبت به فروش مقدار 45/5 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 62012 مورخ 27/10/96 از قرار هر مترمربع 000/000/5 ریال و جمعاً به مبلغ 000/250/27 ریال براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 62778/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4179/96  مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 1102 مورخ 28/10/96 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه سال 97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 77458/96 مورخ 22/12/96 شهرداری ( به شماره  5203/96 مورخ 22/12/96  دبیرخانه شورا ) با عنایت به مصوبه شماره 4399/95 مورخ 26/12/95 شورای اسلامی شهر با موضوع تمدید مساعدت استقراضی به شرکت تعاونی اعتبار کارگران شهرداری جهت تقویت نقدینگی و بنیه مالی صندوق و پرداخت وام به کارگران خدوم و زحمتکش ، شهرداری در نظر دارد با توجه به پرداخت بخشی از بدهی استقراضی طی سال جاری نسبت به تمدید مانده مساعدت استقراضی فوق جمعاً به مبلغ 000/000/500/1 ریال تا پایان سال 97 و همچنین شرایط پرداخت و استرداد وجه استقراضی بصورت ماهیانه در سال 97 اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
7-نامه شماره 77637 /96 مورخ 22/12/96 شهرداری (به شماره 5206/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه برابر گزارش مدیر امور مالی ، شهرداری بابت پروژه های خدمات شهری و عمرانی به پیمانکاران بدهکار         می باشد و به لحاظ عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت طلب پیمانکاران قصد فروش املاک متعلق به خود را با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی شهرداری و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری دارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات  وظایف و انتخابات شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 77519/96 مورخ 22/12/96 شهرداری (به شماره 5165/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به موضوع واگذاری اجرای عملیات پروژه ساماندهی احیاء و بهسازی بافت های فرسوده میدان امام خمینی (ره ) به سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد با توجه به آغاز عملیات اجرائی پروژه شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین اعتبار عمرانی سال 96 ردیف شماره 350404 (پروژه احداث و احیای بافت های فرسوده سطح شهر ) شهرداری مرکزی به مبلغ 000/000/000/10 ریال و همچنین پایدار نمودن ردیف اعتباری فوق الذکر در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 77468/96 مورخ 22/12/96 شهرداری (به شماره 5164/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به مصوبه شماره 4398/95 مورخ 26/12/95 شورای اسلامی شهر با موضوع تمدید مساعدت استقراضی به صندوق قرض الحسنه کارمندان شهرداری جهت تقویت نقدینگی و بنیه مالی صندوق و پرداخت وام به کارمندان خدوم و                زحمت کش ، شهرداری در نظر دارد با توجه به پرداخت بخشی از بدهی استقراضی طی سال جاری ، نسبت  به تمدید مانده مساعدت استقراضی فوق جمعاً به مبلغ 000/000/300/2 ریال تا پایان سال مالی 1397 و همچنین شرایط پرداخت و استرداد وجه استقراضی بصورت ماهیانه در سال 97 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 76779/96 مورخ 21/12/96 شهرداری (به شماره 5149/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 368 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 1041234 به نشانی بلوار فجر متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف خانم...، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 72925 مورخ 9/12/96 درخصوص در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک 535824:               x     3611932:y
شمالاً بطول 05/4 متر به آبرو ، شرقاً بطول 45/44 متر به پلاک ، جنوباً بطول 87/3 متر به گذر و غرباً بطول 45/44 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 176 مترمربع  که مقدار 90/70 مترمربع عرصه در مسیر بلوار فجر و 10/105 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی  و تحویل زمین واقع در مسیر و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه کاهش عوارضات ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان              40 مترمربع در طبقه همکف و مابقی طبقه همکف پارکینگ ( دسترسی پارکینگ از ضلع شمالی درصورت احداث گذر) به میزان 10/75 متر مربع روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11-نامه شماره 76037/96 مورخ 19/12/96 شهرداری ( به شماره 5099/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2127/96 مورخ 5/12/96 هیئت مدیره سازمان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به واگذاری اجاره بهای پارکینگ            بیمارستان الزهراء (س) واقع در یزدانشهر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 76804 مورخ 21/12/96 شهرداری( به شماره 5150/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی به شماره 61969 مورخ 12/10/95 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 12/450 قطعه 4 نجف آباد به نشانی خیابان 15 خرداد شمالی کوچه پورقیصری متعلق به ورثه ... و شرکاء نظر به اینکه شهرداری برابر اعلام اداره ثبت و اسناد نجف آباد نسبت به فروش مقدار 3 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق بر اساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 2898 مورخ 27/1/96 از قرار هرمترمربع 000/500/5 ریال و جمعاً به مبلغ 000/500/16 ریال براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
13-نامه شماره 62736/96 مورخ 30/10/96 شهرداری (به شماره 4180/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 373/ب ن مورخ 28/10/96 سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری نجف آباد و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری نجف آباد سال 97 باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت  بتصویب رسید .

14-نامه شماره 76396/96 مورخ 20/12/96 شهرداری (به شماره 5109/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 438/ب ن مورخ 6/12/96 سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد و یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 سازمان بهسازی و نوسازی شهر            نجف آباد  باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-درخواست جمعی از شهروندان درخصوص مساعدت در هزینه های کفن و دفن مرحوم ... به شماره 5159/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به شرایط بسیار ویژه و استیصال خانواده مرحوم مقرر گردید هزینه تدفین و قبر دریافت نگردد و رایگان محاسبه گردد که مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

16-نامه شماره 76787/96 مورخ 21/12/96 شهرداری ( به شماره 5151/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه 2137 مورخ 5/11/83 و پیرو نامه 46695 مورخ 24/10/83 درخصوص پلاک ثبتی 147/5 قطعه 4 نجف آباد به نشانی امیرآباد – خیابان مفتح متعلق به آقای ... برابر نقشه ثبتی ضمیمه و اعلام اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد مقدار 10/17 مترمربع کوچه متروکه درتصرف دارد . نظر به اینکه شهرداری برابر مصوبه فوق الذکر مقدار 16 مترمربع از کوچه متروکه را قبلاً به مالک واگذار نموده و درحال حاضر قصد دارد مقدار 10/1 مترمربع کوچه متروکه را براساس صورتجلسه کارشناسی شماره 68391 مورخ 23/11/96 و نظریه کمیته ارزیابی شماره 70835 مورخ 2/12/96 از قرار هرمترمربع 000/000/8 ریال جمعاً به مبلغ 000/800/8 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر براساس ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری واگذار نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

17-نامه شماره 76380/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5107/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 1101 مورخ 28/10/96 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه و یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

18-نامه شماره 62762/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4182/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 462 مورخ 28/10/96 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد باستناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت  بتصویب رسید .

19-نامه شماره 76362/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5108/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 461 مورخ 28/10/96 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد و یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

20-نامه شماره 62743/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4178/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به چهارجلد اصلاح بودجه سال 96 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 شهرداری با عنایت به مفاد بند 8 از ماده 55 قانون شهرداریها و به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

21-نامه شماره 75780 مورخ 17/12/96 شهرداری (به شماره 5194/96 مورخ 22/12/96 دبیرخانه شورا) با عنایت به برنامه ریزی لازم جهت برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های عمرانی همزمان با پایان سال 96 با حضور استاندار محترم و نظر به تلاش ، جدیت و فعالیت چشمگیر معاونین ، مدیران و پرسنل زحمت کش شهرداری و افراد موثر در پیشبرد امور مربوطه در حوزه عمرانی با توجه به نوع فعالیتشان در تکمیل و برگزاری مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی گام نهم خصوصا پروژه های تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی و ساختمان اداری و حمل و نقل عمومی شهرداری نجف آباد و همچنین با توجه به اینکه شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش عملکرد عمرانی از زحمات این افراد که در این خصوص تلاش شبانه روزی نموده اند تقدیر و تجلیل نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری در جهت تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره از محل اعتبارات سالیانه بودجه جاری شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
      ختم جلسه: جلسه ساعت 30/18 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.